Läkemedelsgenomgångar

En läkemedelsgenomgång innebär att analysera, följa upp och ompröva en individs läkemedelsanvändning enligt ett förutbestämt arbetssätt.

Läkemedelsgenomgångar syftar till att öka kvaliteten och säkerheten i läkemedelsbehandlingen. 

Läkemedelscentrum har kliniska apotekare anställda för att förbereda fördjupade läkemedelsgenomgångar. De kliniska apotekarna ser över patientens hela läkemedelsbehandling tillsammans med vårdteamet med syftet att förebygga läkemedelsrelaterade problem och på så sätt förbättra patientsäkerheten. Genom att delta på ronden bidrar apotekaren med ökad kunskap kring läkemedel. 

Kontakta oss på lakemedelsgenomgangar@regionvasterbotten.se  

 

Du som är regionanställd hittar mer information på Intranätet 

Du som är kommunanställd hittar verktyg och kontaktuppgifter här: 

 

Rutiner och checklistor 

Läkemedelsgenomgångar

Checklista enkel läkemedelsgenomgång

Checklista fördjupad läkemedelsgenomgång

Hjälpreda till fördjupad läkemedelsgenomgång

PHASE-20 symtomskattning 

PHASE-20 för patienter på SÄBO eller med hemsjukvård

PHASE-20 proxy för patienter med kognitiv nedsättning som inte själva kan medverka i bedömningen

PHASE-20 för patienter i öppenvård

Kompletterande frågor inför läkemedelsgenomgång

Dokumentation 

Läkemedelsgenomgångar i primärvården - dokumentationsanvisning

Bra om läkemedel för omvårdnadspersonal 

Läkemedelsfakta för omvårdnadspersonal  

Sara Norberg Apotekare, Läkemedelscentrum
E-post
sara.norberg@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 31 95