Arbets- och miljömedicin

Här finns information för dig som ska remittera en patient till arbets- och miljömedicin i Umeå samt informationsmaterial om vår verksamhet som du kan ge till din patient.

Arbets- och miljömedicin är en enhet inom Arbets- och beteendemedicinskt centrum vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Vi förebygger, utreder, bedömer och bidrar till att åtgärda ohälsa som har samband med arbete och omgivningsmiljö. Exempel på riskfyllda exponeringar i arbetslivet är kemiska ämnen, damm, ogynnsamma arbetsställningar, tungt arbete, vibrationer, kyla, skiftarbete och stress. Faktorer i omgivningsmiljön kan till exempel vara avgaser, buller, miljögifter i mark och vatten samt ohälsa relaterad till inomhusmiljön.

Hos oss genomförs teambaserade utredningar, som avslutas med ett remissvar innehållande en skriftlig bedömning utifrån aktuell frågeställning. Utredningen kan också resultera i rekommendationer och information om arbets- eller miljöförbättrande åtgärder, medicinering eller annan behandling.

Remisskriterier

 • Patient från norra regionen (se Remissförfarande nedan). I enlighet med den nya Patientlagen tar vi även emot patienter från andra delar av landet. Men vi hänvisar främst till den för patienten närmaste arbets- och miljömedicinska kliniken.  
 • Frågeställning om samband mellan patientens sjukdom/skada och exponering i arbete/miljö.
 • Vid misstänkt samband mellan hudproblem och arbete, eller vid hörselnedsättning till följd av buller, ska remiss skickas till hudklinik respektive öronklinik i hemlänet.

Innan patienten kommer till oss är det viktigt att hen är välutredd avseende diagnos. 

Patientlagen på 1177.se

Remissförfarande

Till oss kommer en patient via remiss eller egen vårdbegäran. Överväg åtgärder inom företagshälsovården innan remiss skickas till arbets- och miljömedicin.

För Region Norrbotten finns ett pm med rutiner för hur arbets- och miljömedicinska ärenden handläggs.  

PM Region Norrbotten

Vad ska remissen innehålla?

Remissen bör innehålla en tydlig redogörelse för bakgrund och frågeställning så att vi kan bedöma hur brådskande ärendet är och om kompletterande undersökningar ska övervägas.

Följande bör framgå av remissen:

 • aktuell adress, telefon (hem, arbete, mobil) och eventuell e-postadress till patienten
 • diagnos/symptom
 • frågeställning
 • misstänkt exponering
 • miljö där exponering har skett
 • kopior på relevanta journalanteckningar
 • resultat av gjorda undersökningar och utredningar - exempelvis kopia på spirometrier och PEF-mätningar

Vid arbetsmedicinsk frågeställning vill vi också veta:

 • arbetsplats och yrke
 • aktuell företagshälsovård och om de har involverats
 • uppgifter om eventuell sjukskrivning eller anpassat arbete

Byggnadsrelaterad ohälsa hos barn

Klinisk miljömedicin norr (inom arbets- och miljömedicin) har utarbetat ett gemensamt utredningsförslag mellan den egna enheten, hudkliniken och barnkliniken som stöd till skolhälsovård och barnhälsovårdscentraler som möter barn som reagerar på miljön inomhus.

PM för bedömning av byggnadsrelaterad ohälsa hos barn

Patientinformation på 1177.se

Hänvisa gärna dina patienter till webbplatsen 1177.se där det bland annat finns information om hur man undviker belastningsskador.

Arbets- och miljömedicin på 1177.se

Ergonomi - så undviker du belastningsskador

Barn och kemikalier på 1177.se

Information att ge till patienter

Videobesök i Region Västerbotten på 1177.se

Patientvy byta kamera - information vid digitalt arbetsplatsbesök

Arbets- och miljömedicin - information om vår verksamhet

Kontakta oss

För ärenden som inte rör patienter
E-post: amm@regionvasterbotten.se

Postadress och telefon
Arbets- och miljömedicin
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå
Telefon: 090-785 93 56

Nalika Tjärnberg Avdelningschef
E-post
nalika.tjarnberg@regionvasterbotten.se
Mobil
070-245 43 16
Verksamhetschef Annika Nordin-Johansson
E-post
annika.nordin.johansson@regionvasterbotten.se
Telefon
070-290 63 08