Styrdokument

Här hittar du avtalet om övertagande av hälso- och sjukvård i ordinärt boende samt tillhörande bilagor, följt av rutiner och överenskommelser, framtagna i samverkan.

Avtalet om övertagande av hälso- och sjukvård i ordinärt boende

Bilaga 1 - Regionens kvarvarande ansvar 

Gemensamma rutiner för materialhantering i särskilt och ordinärt boende - Ersätter markerat avsnitt i Bilaga 1

Gemensamma rutiner för materialhantering

Provtagningsmaterial - Region Västerbottens kostnadsansvar vid ordination, reviderad 2020-01-15

Bilaga 2 - Definitioner och kommentarer

Bilaga 3 - Ekonomiska konsekvenser

Bilaga 4 - Personalöverenskommelse

Länsövergripande ramavtal om läkarmedverkan i ordinärt boende

Vägledning avtal om övertagande av hälso- och sjukvård i ordinärt boende mellan VLL och kommunerna i Västerbottens län

Gemensamma överenskommelser och rutiner

Gemensamma rutiner och överenskommelser för regionen och länets kommuner hittar du hos Regional utvecklings sida samt ett urval här nedan:

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (SVU)

Sedan den 1 januari 2018 gäller en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Syftet med lagen är att främja en god vård och socialtjänst av god kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den regionsfinansierade öppna vården. Lagen ska särskilt främja att en patient med behov av insatser skrivs ut från den slutna vården så snart som möjligt efter det att den behandlande läkaren bedömt att patienten är utskrivningsklar.

Alla parter har ett gemensamt ansvar för att genomföra en effektiv utskrivningsprocess genom att tillhandhålla resurser, säkra kontaktvägar och informationsöverföring. Arbetet ska organiseras på ett sådant sätt att Samordnad individuell plan (SIP) i huvudsak kan genomföras i hemmet och inte på sjukhus. I särskilda fall kan en SIP genomföras under vistelsen på sjukhus.

Länsrutin för samverkan mellan regionen och kommunerna i Västerbotten vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård med stöd av IT-tjänsten Prator

Rutiner och avbrottsplan

Manualer och checklistor

Länsrutin för samverkan mellan regionen och kommunerna vid upprättandet av en samordnad individuell plan (SIP)

För personer som har behov av insatser från både regionen och kommunen ska huvudmännen tillsammans upprätta en individuell plan. Planen ska upprättas om regionen eller kommunen bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål (3 f § HSL och 2 kap. 7 § SoL).

Manualer och checklistor

Patientbroschyrer

Egenvård

Det finns en fastställd överenskommelse mellan regionen och kommunerna i Västerbottens län om samverkan i samband med bedömning och planering av egenvård. Denna överenskommelse omfattar vårdgivare inom Region Västerbotten och länets kommuner och ska följas och praktiseras av dem som arbetar på uppdrag till parterna, dvs. oavsett om det är i privat eller egen regi som insats utförs.

Överenskommelse om samverkan i samband med bedömning och planering av egenvård

Generella behandlingsanvisningar

Här hittar du som anställd inom kommunal hälso- och sjukvård de generella behandlingsanvisningar som gäller för läkemedel i Västerbotten.