Hälsoval tandvård för barn och unga som är 3-23 år

Alla barn och ungdomar har rätt till avgiftsfri tandvård till och med det kalenderår de fyller 23 år. Vården omfattar all tandvård, även specialisttandvård såsom tandreglering om detta bedöms nödvändigt.

Är det dags att välja tandvårdsklinik?

På 1177.se kan du se valbara kliniker för barn och unga som är 3–23 år i Västerbottens län.

Välja tandvårdsklinik för barn och unga vuxna

I Västerbottens län kan barn och ungdomar från och med tre års ålder välja vilken tandklinik de vill gå till. Om tandvårdskliniken för tillfället har inte har kapacitet att ta emot fler patienter kan barnet eller den unga vuxna bli hänvisad till annan klinik.  

Hälsoval tandvård barn och unga vuxna

Hälsoval inom allmän tandvård för barn och unga vuxna, 3-23 år innebär att barn och unga vuxna har rätt att välja vårdgivare som har ett avtal med Region Västerbotten.

Regionstyrelsen i Västerbotten fattar beslut om förfrågningsunderlaget för Hälsoval tandvård barn och unga vuxna. Det innefattar uppdrag och regler, ersättningsmodell, uppföljningsplan, avtalsmall, föreskrifter för ansökan och blankett för ansökan.

Privata vårdgivare kan ansöka om att bli utförare inom Hälsoval tandvård barn och unga vuxna. Regionen beslutar om godkännande av alla vårdgivare som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget och avtal tecknas därefter.

Förfrågningsunderlag och ansökan

Förfrågningsunderlag

Uppdrag och regler - Hälsoval tandvård barn- och unga vuxna 3-23 år Västerbotten 2024

Ersättningsmodell för Hälsoval tandvård barn och unga vuxna 3-23 år Västerbotten 2024

Avtalsmall - Hälsoval tandvård för barn och unga vuxna 3–23 år Västerbottens län

Ansökan

Ansökan skickas till:

Region Västerbotten
901 89 Umeå
Märk kuvertet med Hälsoval tandvård, beställarenheten

Uppföljningsplan

Regionstyrelsen är verksamhetsansvarig myndighet och beställare av Hälsoval Tandvård Västerbotten. Inom ramen för denna uppgift ingår att följa upp den verksamhet som omfattas av uppdraget.

Uppföljningen är ett led i att utveckla verksamheten i syfte att säkerställa god vård. Uppföljningen är också en kontroll av att verksamheterna enligt uppdragsbeskrivningar och avtal.

 

Stödjande dokument

 

Bedömningstandläkare
Telefon
090-785 71 95