Vävnadsinrättning

Vävnadsinrättningens verksamhet ingår i avdelningen för Klinisk immunologi och Transfusionsmedicin, KITM. I Vävnadsinrättningens verksamhet ingår stamcellsbank, hornhinnebank och benbank.

Stamcellsbank

Här tar vi tillvara så kallade hematopoetiska celler, donerade antingen från patienten själv (autologa) eller från en donator (allogena). 

Hornhinnebank

Hornhinnor tas tillvara i samband med donation och prepareras vid hornhinnebanken för transplantation vid skador eller sjukdomar på hornhinnan.

Idag får vi donerad vävnad från Umeå, Skellefteå, Östersund och Sundsvall. Ett utarbetat samarbete finns med nationella och internationella hornhinnebanker samt Rättsmedicinalverket.

Vi tar hand om ett hundratal hornhinnor varje år. Hornhinnorna transplanteras först och främst vid ögonkliniken, Nus.

Vid hornhinnebanken preparerar vi också sklera (ögonvita) och amnion (fosterhinna). Sklera används bland annat vid skelningsoperationer och akuta perforationer, amnion för att behandla svårläkta sår i ögat.

Benbank

Benvävnad som annars skulle kasseras tas tillvara i samband med höftprotesoperationer. Patienter som donerar benvävnad får skriva på ett samtycke efter att de fått information om syfte, laboratorietester och sekretesskydd.

Benvävnad används främst inom ortopedin för att reparera defekter i ben, som kan uppkomma i samband med lossning vid höft- eller knäprotesoperationer. Det transplanterade benet kan användas för att fästa en ny protes och stimulerar samtidigt kroppen att återbilda eget ben. 

Benvävnad från cirka 100 patienter tas tillvara i Lycksele varje år. Benen skickas till Blodcentralen i Umeå där de förvaras i frys till dess de används. Ett mindre lager av benvävnad förvaras i Skellefteå för de operationer som utförs där.