Spårbarhet - återrapportering

Socialstyrelsen har i föreskrifter tolkat och formulerat de krav som finns i Blodsäkerhetslagen (2006:496), därtill finns förordningar från Europeiska unionen, angående blodverksamheten som måste efterlevas.

Spårbarhet är ett nyckelbegrepp och Blodcentralen måste kunna slutredovisa hur samtliga blodkomponenter använts – transfunderats till viss person, använts till läkemedelsframställning eller kasserats (blivit utdaterade eller skadats genom felaktig hantering). Omvänt gäller också; från en transfunderad patient måste man kunna spåra de blodkomponenter som patienten erhållit. Spårbarheten ska upprätthållas i 30 år.

Reglerna är stränga och innebär att Blodcentralen enbart får lämna ut blodenheter om den som beställt har rutiner för att

 1. dokumentera och bevara uppgifter om mottagaren och transfusionen eller någon annan slutlig användning av blodenheten
 2. rapportera uppgifterna i punkt 1 till blodcentralen, och
 3. underrätta blodcentralen om allvarliga biverkningar.

Utförd blodtransfusion ska:

 • Registreras i patientens journal. Se dokument För dig som ska transfundera.
 • Återrapporteras till Blodcentralen.

Återrapportering av givna transfusioner

 • Ska ske i NCS Cross via Interinfo som är en elektronisk informationstjänst knuten till Blodcentralens datasystem ProSang.
 • Välj Blodcentralen under ”Mina funktioner”.
 • Välj ”Rapportera”.
 • Transfunderad blodenhet:
  • väljs ur förteckningen över reserverade enheter
   eller
  • transfunderad enhet läses med streckkodsläsare.
 • Kontrollera mot etiketten på blodenheten att rätt enhet registrerats i de två fälten.
 • Tryck på Registrera för att göra återrapporteringen.

Rapporteringen ska göras inom 24 timmar efter transfusionen.
OBS! Rapporteringen får inte göras i förväg!

Om rapportering inte går att göra på grund av till exempel datastopp – ska rapporteringen göras så snart det går. Om rapporteringen inte går att göra inom 3 dygn skickas kopia av transfusionsdokumentet till Blodcentralen.

Undantag från elektronisk rapportering:

 • Akutblod – skicka tillbaka följesedeln/återrapporteringsblanketten till Blodcentralen.
 • Blod som medföljt patient från annat sjukhus – skicka kopia av transfusionsdokumentet till Blodcentralen.
 • Transfusionskomplikation – skicka kopia av transfusionsdokumentet till Blodcentralen och ”Rapport vid transfusionskomplikation”, UL 1043.
 • Eventuell kassation – skicka tillbaka påsen och transfusionsdokumentet till Blodcentralen.
 • Eventuell feltransfusion – kontakta Blodcentralen, skicka påsen och kopia av transfusionsdokumentet till Blodcentralen. Skriv avvikelse.
 • Vårdenhet som inte har tillgång till NCS Cross – skicka kopia av transfusionsdokumentet till Blodcentralen.