Fysioterapi och arbetsterapi vid TBP

En traumatisk plexusskada innebär ofta en stor påverkan på det dagliga livet som vid allvarligare plexusskador kan vara livslång. Det är en stor utmaning att lära sig leva med en arm som inte fungerar som tidigare, där känseln är förändrad och man ibland måste hantera svår smärta.

Plexusskador kräver ofta längre tids rehabilitering. Efter en mer omfattande plexusskada finns ofta en kvarstående funktionspåverkan. Det är bra att försöka komma vidare och hitta tillbaka till sysselsättning och fritidsintressen så snart som möjligt. Ibland kan plexuspatienten behöva tänka på att välja ett nytt yrke eftersom det inte längre går att ha ett arbete där man behöver två fungerande armar. Forskning och erfarenhet visar att många upplever minskad smärta när de återgår i arbete eller studier. 

Tidig rehabilitering vid plexusskada

Personer som fått en traumatisk plexusskada bör få rehabilitering via fysioterapeut och arbetsterapeut så snart som möjligt. Tillsammans formulerar de mål för rehabiliteringen så att patienten på nytt kan delta i arbete, fritid, boende och personlig vård.

Fysioterapi vid plexusskada

Fysioterapi fokuserar på att få tillbaka eller behålla ledrörligheten i leder som patienten inte längre kan styra med viljan. Patienten kan behöva träna muskelgrupper som fungerar men som inte går att röra som vanligt när armen är helt eller delvis förlamad. Fysioterapeuten utformar ett individuellt träningsprogram tillsammans med patienten. Har patienten ont kan TENS, transkutan elektrisk stimulering, provas ut. Rehabiliteringen sker i kontakt med lokal fysioterapeut på hälsocentral, sjukhus eller rehabiliteringsklinik.

I ett senare skede syftar träningen till att träna upp den muskulatur som börjar få tillbaka signaler från hjärnan. Eftersom varje plexusskada är unik behöver varje patient få ett personligt utformat träningsprogram. Hemträning i kombination med perioder av bassängträning samt träning med fysioterapeut brukar fungera bäst. Patienten behöver kontakt med sin hälsocentral eller en rehabiliteringsklinik för att få hjälp med rehabiliteringen som ofta sträcker sig över flera års tid.

Arbetsterapi vid plexusskada

Arbetsterapi är till för den som på grund av plexusskadan har svårt att klara aktiviteter i vardagen, arbete eller fritidssysselsättning. Målet är att komma tillbaka till en fungerande vardag och ett så aktivt liv som möjligt. Arbetsterapeuten kan utreda patientens förmåga och ge stöd för att klara vardagliga aktiviteter eller hitta nya sätt att utföra dem. Det kan också handla om att prova ut tekniska hjälpmedel eller ortoser (skenor), ge förslag på hur man anpassar bostaden och den närmaste omgivningen, ge råd och tips om produkter patienten kan köpa själv, skriva intyg om bostadsanpassning, ge stöd i arbetsträning och vid anpassning av arbetsplats eller skolmiljö.

Spegelträning vid plexusskada

Spegelträning bygger på att hjärnan via illusionen i spegeln får information om att handen fungerar normalt Det är en behandling för att minska smärta och bygger på forskning om hjärnans förmåga till anpassning och omformning. Studier har visat att träningen tillsammans med annan rehabilitering ökar rörligheten och förbättrar handens grepp och förmåga att använda den skadade handen och armen.

Vid spegelträning placerar man den skadade armen bakom en spegel som står på högkant i vinkel framför patienten med spegeln riktad mot den friska armen. Den oskadade handen syns i spegeln och ger patienten en bild av att den skadade handen är aktiv. Patienten ska fokusera på spegelbilden och genom olika rörelse- och greppövningar få en bild av att den skadade handen fungerar normalt.  

Vård av plexusskada på distans

Det är viktigt att tidigt koppla in ett lokalt team på hälsocentralen eller rehabiliteringskliniken. För att underlätta rehabiliteringen strävar vi efter att ordna möten där patienten tillsammans med sin husläkare, fysioterapeut, arbetsterapeut, sjukskrivningskoordinator och vid behov andra yrkeskategorier träffar plexusteamet via videolänk. 

Rehabiliteringen vid plexusskador via telemedicin.
Patient på en hälsocentral får rehabilitering via videolänk.

Vi erbjuder också rehabilitering i hemmet via videolänk. Patienten behöver ha bredbandsuppkoppling för att mötet ska ha bra bild och ljud.

Samtalsterapi vid TBP

Vi rekommenderar att patienten träffar någon att prata med. Många patienter med plexusskada mår dåligt och behöver hjälp både med att bearbeta vad som har hänt och med att komma vidare i livet.