Fördjupade granskningar

Här kan du ladda ned 2017 års fördjupade granskningar. Revisionskontoret publicerar revisorernas missiv och ett sammandrag för varje rapport.

Missiv och sammandrag finns att hämta under respektive rubrik. I de fall styrelse eller nämnd har inkommit med skriftligt svar till revisorerna finns även detta yttrande publicerat här.

Nr 20/2017 Uppföljande granskning av investeringsprocessen för fastigheter

Nr 19/2017 Granskning av arvoden till förtroendevalda

Nr 18/2017 Granskning av hur fakturor kontrolleras

Nr 17/2017 Granskning av landstingets diarieföring

Nr 16/2017 Granskning av landstingets uppföljning av ersättningsmodellen i regionavtalet

Nr 15/2017 Granskning av insatser för att minska beroendet av hyrpersonal

Nr 14/2017 Förstudie av förberedelser inför ny dataskyddsförordning (GDPR)

Nr 13/2017 Granskning av attestbehörigheter

Nr 12/2017 Granskning av landstingets medelsförvaltning

Nr 11/2017 Granskning av glesbygdsmedicinskt centrum

Nr 10/2017 Granskning av landstingets systematiska brandskyddsarbete

Nr 9/2017 Granskning av upphandlingsverksamhet

Nr 8/2017 Granskning av förebyggande arbete mot oegentligheter

Nr 7/2017 Granskning av samverkan med Umeå kommun om hälso- och sjukvård i hemmet

Nr 6/2017 Granskning av personal- och kompetensförsörjning

Nr 5/2017 Granskning av försörjning av el, vatten, värme m.m.

Nr 4/2017 Granskning av styrning av landstingets FoU-verksamhet

Nr 3/2017 Granskning av IT-systemens robusthet

Nr 2/2017 Granskning av förmånsbilar

Nr 1/2017 Förstudie - Utvecklingen av Norrlands universitetssjukhus