Arktisk agenda

Arktis står inför komplexa utmaningar som kräver en aktiv politik på flera nivåer med flera olika perspektiv. Politiska processer för utvecklingen av Arktis har i högre grad skett på global nivå, samtidigt som all utveckling sker lokalt, på en plats. För att skapa hållbara och attraktiva livsmiljöer måste därför utvecklingsarbetet utgå från platsens unika förutsättningar.

För EU och Sverige är Västerbotten en viktig del av det europeiska Arktis. För att värna Västerbottens intressen och bidra till det globala hållbarhetsarbetet har Region Västerbotten tagit initiativ till en agenda för Arktis. Agendan tar sin utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin och tydliggör vilka möjligheter Västerbotten har att samarbeta mer i en arktisk kontext.

Med en agenda för Arktis vill Region Västerbotten;

 • Bidra till att regionen blir en attraktiv, inkluderande och jämlik del av Arktis, med en mångfald av miljöer, kulturer, människor och perspektiv.
 • Tillvarata och sprida kunskaper och erfarenheter av att bo, leva och arbeta i områden med arktiska förutsättningar, såsom kallt klimat, känsliga miljöer, långa avstånd, liten och gles befolkning, såväl som i växande arktiska städer.
 • Bidra till att stärka det lokala och regionala inflytandet i arktiska frågor, och därmed säkerställa att människors välfärd och livsmiljö utgör grunden för arktisk politik.

Angelägna insatser för Region Västerbotten;

 • Initiera, stödja och stärka samarbeten mellan fler aktörer på flera nivåer i Arktis, till exempel genom att skapa mötesplatser för fler aktörer att involveras i diskussionen om en hållbar utveckling av Arktis.
 • Påverka nationell nivå till att skapa bättre förutsättningar för regionala, lokala och samiska företrädare att delta i samråd, samarbeten och processer för ökad samsyn i frågor om regional utveckling.
 • Säkerställa investeringar i digital- och transportinfrastruktur för att utveckla och koppla samman attraktiva och konkurrenskraftiga samhällen inom Arktis och med övriga Europa och världen.
 • Främja fler initiativ till platsbaserad utveckling och kommersialisering av smarta lösningar på arktiska utmaningar.
 • Bidra till att skapa goda förutsättningar och kapacitet för innovationer och internationalisering inom näringslivet och offentlig sektor, särskilt inom de områden där Västerbotten har komparativa fördelar.
 • Utveckla närmare samarbeten med universiteten och främja deras roll för regional utveckling, särskilt för att skapa bättre förutsättningar för innovation, smart specialisering och kompetensförsörjning.
 • Främja hållbar utvinning och förädling av naturresurser, samt insatser för lokalsamhällen att förena ekonomisk tillväxt och social välfärd med en god miljö.
 • Bidra till genomförandet av både EU:s och Sveriges arktiska politik.