Statistik och analys

Besöksnäringen är en av världens största näringar och fram till pandemin växte den oavbrutet i både ekonomi och sysselsättning. Även i Västerbotten är besöksnäringen en allt viktigare faktor. Den är väldigt viktig för utveckling och livskraft i glesbygdsområden som inte har betydande industriproduktion och även viktig för större städer.

Att analysera besöksnäringen

Besöksnäringen är sammansatt av delar av flera olika branscher och därför är det svårt att mäta effekter av besöksnäring i siffror. På nationell nivå används turismsatellitkontoberäkningar (TSA) där den del av konsumtionen som kommer från besöksnäring från de olika branscherna i nationalräkenskaperna samlas. Turismsatellitkontoberäkningarna kan i dagsläget inte användas på lokal eller regional nivå. De största branscherna inom besöksnäring är hotell och restaurang tillsammans med övriga boendeformer, transporter, handel, kultur, sportaktiviteter och rekreation. För att visa en del av utvecklingen av besöksnäringen har vi valt att publicera nyckeltal från bland annat inkvarteringsstatistik, handeln, byggande och bebyggelse, sysselsättning, kommunala verksamhetssiffror. Siffrorna publiceras på läns-, kommun-, eller destinationsnivå.