Region Västerbottens kulturplan 2024-2027

Kulturplanen är ett styrdokument för regional kulturutveckling i Västerbottens län de kommande fyra åren. Planen är både ett planeringsverktyg och ett underlag i dialogen om de statliga anslagen till de regionala kulturverksamheterna som inryms i kultursamverkansmodellen.

Regionala utvecklingsnämnden svarar, på uppdrag av regionfullmäktige, för framtagande av regional kulturplan i samverkan med länets kommuner, civilsamhälle och kulturskapare. Den regionala kulturplanen för perioden 2024 – 2027 har utarbetats i enlighet med fastställda direktiv och tidplan och beslutades i Regionfullmäktige den 21 november 2023.

Region Västerbottens kulturplan 2024-2027

De regionala kulturpolitiska målen och insatsområdena har formulerats mot bakgrund av den nationella kulturpolitiken samt utifrån de regionala behov och utmaningar som framkommit genom dialoger och remissförfarande i samband med planens framtagande. Insatsområdena utgör den gemensamma riktningen som Region Västerbotten, i samverkan med andra aktörer och de regionala kulturverksamheterna som erhåller anslag inom ramen för kultursamverkansmodellen, ämnar styra mot och måluppfylla under perioden 2024–2027.

Planens genomförande

Kulturplanen handlar om att skapa kapacitet för att uppfylla målen. Kapaciteten skapas genom att aktörer i samverkan eller enskilt genomför aktiviteter inom ett eller flera insatsområden, eller verkar för utveckling inom ett eller flera konst- och kulturområden.

I genomförandet av planen är Region Västerbotten och de regionala kulturverksamheterna beroende av professionellt verksamma kulturskapare, kommunalt engagemang, ett livaktigt civilsamhälle, en stark folkbildning och folkrörelse och en interregional samverkan som positionerar Norra Sverige.

Vad är ett regionalt kulturpolitiskt mål?

Ett regionalt kulturpolitiskt mål är visionen om det tillstånd som kulturen ska befinna sig i.

Vad är ett insatsområde?

Region Västerbotten har, genom samverkan och samråd, identifierat ett flertal särskilt angelägna insatsområden som bidrar till kulturutveckling i Västerbottens län.

Vad är en utvecklingsinsats?

Samtliga verksamheter som får stöd i kultursamverkansmodellen beslutar själva om utvecklingsinsatser för planperioden inom de kulturområde där de bedriver verksamhet. Utvecklingsinsatserna utgör en del av insatsområdena.

 

Linn Edlund Kulturstrateg
E-post
linn.edlund@regionvasterbotten.se
Mobil
070-546 57 93
Bild på Linn Edlund
Richard Ström Kulturstrateg
E-post
richard.strom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-6575773
Bild på Richard Ström