Kulturstipendier

2023 fördelar Region Västerbottens fördelar stipendier inom två kulturområden: Teater och dans. Region Västerbotten fördelar även ett bildkonststipendium samt ett hedersstipendium i form av en gåva.

Kulturstipendiet inom teater uppgår till 75 000 kronor fördelat på högst två stipendier.

Kulturstipendiet inom dans uppgår till 75 000 kronor fördelat på högst två stipendier.  

Bildkonststipendiet uppgår till 150 000 kronor.

 

Om stipendierna

Kulturstipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete inom kulturella områden som bildkonst, litteratur, musik, teater, dans, film, konsthantverk, design, berättande och andra likvärdiga områden.

Stipendierna delas ut till sökande som är verksamma i Västerbottens län. Den sökande ska vid ansökan vara folkbokförd i Västerbottens län samt kunna uppvisa en verksamhet med tydlig anknytning till länet. Den sökande ska också de senaste åren ägnat sig åt yrket genom återkommande aktiviteter som påvisar att personen är etablerad inom yrkesområdet.

Personer som bedriver en regelbunden, yrkesmässig verksamhet och som har denna verksamhet som inkomstkälla kan benämnas som professionellt verksam. Bedömningen görs av den som ansöker om stipendiet. I undantagsfall kan även personer som strävar efter att försörja sig på sitt konstnärliga uttryck definieras som professionellt verksam. Region Västerbotten baserar också professionellt verksam på om den sökande har hög yrkeskunskap, antingen genom dokumenterad utbildning och/eller dokumenterad erfarenhet av sin konstart. Stipendiet kan ej sökas av personer som är under utbildning, exempelvis vid konstnärlig högskola (undantag kan lämnas för den som studerar på halvtid eller mindre).

Vad berör Region Västerbottens bildkonststipendium ska den sökande kunna uppvisa omfattande och aktiv yrkesverksamhet genom dokumentation av utställningar, offentliga konstuppdrag och/eller andra utåtriktade konstnärliga projekt. För att vara meriterande ska utställningar och liknande vara genomförda i professionella sammanhang där urvalet gjorts av sakkunniga inom området. Ett minimikrav är minst en separatutställning, ett större konstprojekt eller ett offentligt uppdrag under en femårsperiod. Utställningar och andra projekt som genomförts i samband med utbildning kan ej räknas in som aktiv yrkeserfarenhet.

Kulturstipendierna och bildkonststipendiet ska ha karaktären av arbets-, rese- eller studiestipendium och är inte avsedda för studier vid grundläggande utbildning eller högskoleutbildning.

Kulturstipendiet eller bildkonststipendiet kan inte utdelas till samma person inom en tioårsperiod.

Sista ansökningsdag

Ansökan ska vara Region Västerbotten tillhanda 22 juni 2023. Detta innefattar även eventuella bilagor.

Beredning och beslut

Kultursamordningen vid den regionala kulturverksamheten vid Region Västerbotten utlyser och administrerar kulturstipendier enligt gällande reglemente. 

Bedömningarna av ansökningarna görs i särskilda sakkunniggrupper för gällande konstområden. För att säkerställa att bedömningarna håller hög kvalitet består sakkunniggrupperna av personer som har direkt erfarenhet av konstnärlig och kulturell verksamhet, eller som på annat sätt besitter stor kunskap om sådan verksamhet. I händelse av att sakkunniggruppen inte är enig är det regionkulturchefen som avgör de slutgiltiga förslagen till stipendiater.

Förslagen föreläggs kulturberedningen som föreslår Regionala utvecklingsnämnden att fastställa dem. Beslut tas höst/vinter 2023. Region Västerbotten följer Konstnärsnämndens riktlinjer för hantering av jäv.

2022 års kulturstipendier

Bildkonst – Helena Wikström
Design – Agnes Väppling
Musik – Amanda Lindgren
Hederstipendium – Fransesca Quartey

Mer information om 2022 års stipendiater finner ni via länk nedan. 

 

 

Reglemente, kulturstipendium

Stadgar, kulturfond

Riktlinjer, kulturstipendier 

Inriktning, kulturstipendier 2021-2023

Konstnärsnämndens riktlinjer för hantering av jäv

Mer information om 2022 års stipendiater

 

 

Richard Ström Kulturstrateg
E-post
richard.strom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-6575773