Kulturstipendier

Region Västerbotten fördelar 2024 kulturstipendium inom områdena musik, litteratur och Samisk slöjd. Region Västerbotten fördelar även ett bildkonststipendium samt ett hederstipendium i form av en gåva.

Kulturstipendiet uppgår till 75 000 inom respektive kulturområde.
Bildkonststipendiet uppgår till 150 000 kronor.

Ansökan

Ansökningsperioden stängd. Ny ansökningsperiod öppnar våren 2025.

Beslut tas i Regionala utvecklingsnämnden 7 november. Återkoppling sker till vinnarna av stipendierna.

Om stipendierna

Kulturstipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete inom kulturella områden som bildkonst, litteratur, musik, teater, dans, film, konsthantverk, design, berättande och andra likvärdiga områden. 

Stipendierna delas ut till sökande som är verksamma i Västerbottens län. Den sökande ska vid ansökan vara folkbokförd i Västerbottens län samt kunna uppvisa en verksamhet med tydlig anknytning till länet. Den sökande ska också de senaste åren ägnat sig åt yrket genom återkommande aktiviteter som påvisar att personen är etablerad inom yrkesområdet. 

Personer som bedriver en regelbunden, yrkesmässig verksamhet och som har denna verksamhet som inkomstkälla kan benämnas som professionellt verksam. Bedömningen görs av den som ansöker om stipendiet. I undantagsfall kan även personer som strävar efter att försörja sig på sitt konstnärliga uttryck definieras som professionellt verksam.  

Region Västerbotten baserar också professionellt verksam på om den sökande har hög yrkeskunskap, antingen genom dokumenterad utbildning och/eller dokumenterad erfarenhet av sin konstart.  

Stipendiet kan ej sökas av personer som är under utbildning, exempelvis vid konstnärlig högskola (undantag kan lämnas för den som studerar på halvtid eller mindre). 

Vad berör Region Västerbottens bildkonststipendium ska den sökande kunna uppvisa omfattande och aktiv yrkesverksamhet genom dokumentation av utställningar, offentliga konstuppdrag och/eller andra utåtriktade konstnärliga projekt. För att vara meriterande ska utställningar och liknande vara genomförda i professionella sammanhang där urvalet gjorts av sakkunniga inom området. Ett minimikrav är minst en separatutställning, ett större konstprojekt eller ett offentligt uppdrag under en femårsperiod.  

Utställningar och andra projekt som genomförts i samband med utbildning kan ej räknas in som aktiv yrkeserfarenhet. 

Kulturstipendierna och bildkonststipendiet ska ha karaktären av arbets-, rese- eller studiestipendium och är inte avsedda för studier vid grundläggande utbildning eller högskoleutbildning. 

Kulturstipendiet eller bildkonststipendiet kan inte utdelas till samma person inom samma konstområden inom en tioårsperiod. En och samma person kan inte tilldelas stipendium inom två olika konstområden samma år. 

Ansökningsperiod

Ansökningsperiod 15 april-19 juni 2024. 

Beredning och beslut

Kultursamordningen vid den regionala kulturverksamheten vid Region Västerbotten utlyser och administrerar kulturstipendier enligt gällande reglemente. 

Bedömningarna av ansökningarna görs i särskilda sakkunniggrupper för gällande konstområden. För att säkerställa att bedömningarna håller hög kvalitet består sakkunniggrupperna av personer som har direkt erfarenhet av konstnärlig och kulturell verksamhet, eller som på annat sätt besitter stor kunskap om sådan verksamhet. I händelse av att sakkunniggruppen inte är enig är det regionkulturchefen som avgör de slutgiltiga förslagen till stipendiater. För att motverka otillåten påverkan är sakkunniggruppens sammanslutning konfidentiell under processen. 

Förslagen föreläggs kulturberedningen som föreslår Regionala utvecklingsnämnden att fastställa dem. Region Västerbotten följer Konstnärsnämndens riktlinjer för hantering av jäv. 

2023 års kulturstipendier

Bildkonst – Gunilla Åsberg
Teater – Saga Eserstam
Dans– Hagar Malin Hellkvist Sellén
Hederstipendium – Carl-Axel Gyllenram

Mer information om 2023 års stipendiater finner ni via länk nedan. 

 

Styrdokument

Reglemente, kulturstipendium

Riktlinjer kulturstipendier

Inriktning kulturstipendier 2024

Konstnärsnämndens riktlinjer för hantering av jäv

Mer information om 2023 års stipendiater

 

 

Richard Ström Kulturstrateg
E-post
richard.strom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-6575773
Bild på Richard Ström