Verksamhetsmedel till ungdomsdistriktsorganisationer

Ett 10-tal ungdomsdistriktsorganisationer får verksamhetsanslag från Region Västerbotten. Verksamhetsanslaget ska användas till kvalitets- och utvecklingsarbete inklusive ledarutbildning och till att underlätta samordning, kontakt och information lokalavdelningarna emellan.

Syftet är också att bidra till en meningsfull fritid för barn och unga och därigenom verka för ett jämlikt, folkhälsofrämjande och drogfritt samhälle. Verksamhetsanslaget består av ett grund- och medlemsbidrag och grundar sig på de antal medlemmar organisationen hade den 31 december 2023. Medlemmarna ska vara minst 300 till antalet i åldern 6 - 25 år och utgöra minst 60 procent av organisationens totala medlemsantal.

Ansökan och handlingar

Möjlighet att söka bidrag finns en gång per år, senast den 15 april 2024. Till ansökan ska följande obligatoriska dokument bifogas:

  • Verksamhetsbidragsansökan undertecknad av ordförande och sekreterare/kassör
  • Redovisning av lokalavdelningar, kommuner, medlemmar (bilaga 1 till ansökan)
  • Revisorsrapport undertecknad av revisor/revisorer (bilaga 2 till ansökan)
  • Övriga handlingar är årsmötesprotokoll, verksamhets- och revisionsberättelse, balans- och resultaträkning, verksamhetsplan och budget.
  • Organisationens stadgar
  • Utsedd firmatecknare

Ansökningshandlingar som inkommer efter ansökningstidens slut kommer inte att beaktas. Det enda skäl till försening som godkänns är om organisationens årsmöte är förlagt till ett senare datum. Ifylld ansökningsblankett ”Ansökan om verksametsmedel” ska ändå alltid insändas senast den 15 april 2024. Datum för årsmötet och komplettering av övriga handlingar anges då på blanketten.

Ansökan skickas via e-post till regionen@regionvasterbotten.se

Märk ansökan [Verksamhetens namn] ansökan om verksamhetsmedel 2024 RUN 67-2024.