Regionala projektmedel

Har ni en projektidé/projekt som bidrar till hållbar regional tillväxt?

Region Västerbotten har ansvaret att besluta om användningen av statliga medel för regional tillväxt. Utgångspunkt för fördelningen är att projekten bidrar till hållbar regional tillväxt och realiserar den regionala utvecklingsstrategin (RUS) som utgör det främsta styrdokumentet för hanteringen av dessa medel. Alla projekt som Region Västerbotten medfinansierar ska dessutom vara jämställdhetsintegrerade.

För att beviljas projektmedel

  • Ska projektet syfta direkt till att uppfylla något av RUS:ens prioriterade områden
  • Ska projektet bidra till hållbar tillväxt utifrån perspektiven jämställdhet, mångfald samt miljö och klimat
  • Ska projektet genomföras i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter
  • Ska projektet vara jämställdhetsintegrerade. Arbetet med jämställdhet i projektet ska genomsyra hela ansökan från problembeskrivning till aktiviteter och resultat

Projekt som bidrar till genomförandet av EU:s strukturfondsprogram är prioriteringsgrundande.

Till vad och vem kan regionala projektmedel beviljas?

Det går att ansöka om medfinansiering till regionala projekt, nationella projekt eller EU-projekt, till exempel Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden (ESF), Kolarctic och Interreg Nord. Projektets verksamhet ska ske utanför den ordinarie verksamhet och insatserna ska ske inom vissa ramar för att ett bestämt mål ska nås. No som söker projektmedel kan vara organisationer, kommuner, kommunala näringslivs- och utvecklingsbolag, kommunala samverkanskorgan, myndigheter, universitet och högskolor, föreningar mm.

Kontakta oss innan du ansöker om projektmedel. För att kunna stödja dig på bästa sätt, ta kontakt med oss tidigt i processen, särskilt om du avser söka finansiering från ett EU-program. Kontaktuppgifter till strateger för projektutveckling finns på särskild sida, se kolumnen till höger.

Du kan även läsa mer om hur du gör nya ansökningar om projektmedel samt hur du rekvirerar beviljade projektmedel via kolumnen till höger.