Digitala servicecenter Västerbotten

Digital delaktighet och kompetens är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle och för varje individs rättighet att på likvärdigt sätt kunna ta del av samhällets service.

Digitaliseringen har gått fort och gör det fortfarande. Alla delar av samhället berörs, och hela tiden förändras förutsättningarna för service och kommunikation mellan det offentliga och individen. Antalet e-tjänster fortsätter öka och allt fler offentliga aktörer flyttar allt mer av sin verksamhet till digitala kanaler. Utvecklingen av e-tjänster har gått betydligt fortare än kompetensutvecklingen av dem som tjänsterna är tänkta att användas av.

Det saknas idag en instans med ansvar att bistå den enskilde med digitala frågor och ärenden vilket innebär både att hjälp och stöd finns på skilda håll, samt att offentlig service i kommuner och från statliga aktörer inte introduceras, tillhandahålls och görs synlig på ett samlat sätt för individen.

Projektet Digitala servicecenter Västerbotten ska implementera idén med kommunala digitala servicecenter, eRUM, i tre kommuner i Västerbottens inland; Storuman, Lycksele och Åsele. Genom projektet byggs och testas strukturer för hur kommuner långsiktigt kan arbeta för ökad digital delaktighet och kompetens för invånarna. Ett digitalt servicecenter kan ses som en vidareutveckling och samordning av service som idag finns på bibliotek, medborgarkontor, servicekontor etc. Det digitala servicecentret blir ett hjälpmedel för icke digitalt delaktiga i vid bemärkelse, och kan även vara en mötesplats mellan producenter av e-tjänster och dem som tjänsterna är tänkta att användas av.

Kommunbiblioteken har varit och är fortsatt viktiga i arbetet med att öka den digitala delaktigheten. Som en av de få öppna, tillgängliga mötesplatserna i samhället är de en naturlig plats för många människor att söka sig till för att få hjälp och stöd inom flera olika områden. Regionbibliotek Västerbotten driver projektet i nära samarbete med biblioteken i de tre deltagande kommunerna.

Digitala servicecenter Västerbotten fokuserar särskilt på målgrupperna nyanlända och boende i glesbygd.

Projektet pågår 2017–2019 och finansieras med medel av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Västerbotten samt kommunerna Storuman, Lycksele och Åsele.