Unga arrangörer

Ansökningsperiod 2024

1 februari till 1 mars. 

Bidragets syfte

Bidraget ska stimulera och utveckla unga arrangörer.

Bidragets konstruktion och fördelning

Bidraget kan sökas av ungdomar som vill genomföra kulturarrangemang, i samverkan med ideell organisation.

  • Arrangemanget måste äga rum i Västerbottens län
  • Arrangemanget ska vara alkohol- och drogfritt
  • Arrangemanget ska kunna annonseras, via till exempel sociala medier, hemsidor eller lokalblad/tidningar

Regionala utvecklingsnämnden fastställer årligen den totala budgetramen för bidraget. Summan som går att söka fastställs av den regionala kulturverksamheten.

Vem/vilka kan ansöka om bidrag?

Personer mellan 13 - 25 år i samverkan med en ideell organisation som är bosatt respektive verksam i Västerbottens län. Organisationen blir ansvarig för projektet och finansiell mottagare av bidraget (projektägare).

Samarbetspartners till projektet kan vara kulturkonsulenter, fler ideella organisationer och andra kulturproducenter såsom kulturbolag, teatrar, festivaler eller liknande.

Bidrag ges ej till en organisation som är under utredning av kronofogdemyndigheten eller andra rättsvårdande myndigheter.

Prioriterade områden

Genomförande av kulturarrangemang såsom dans-, film-, musik-, teater-, slöjd-, konst- och litteraturarrangemang där unga arrangörer driver projektet.

Vad kan organisationen ansöka om?

Kostnader för till exempel lokalhyra, marknadsföring, material, ljud och ljus med mera.

Medel kan även sökas för arvoden och resekostnader till exempelvis en artist eller workshopledare.

Arrangörsbidrag ges inte till

  • inköp av utrustning (t.ex. teknikutrustning)
  • biljettinträden till andra arrangemang
  • slutna gruppaktiviteter som t.ex. paintball, bowling med mera

Bedömning

För att vara aktuell för bedömning behöver de generella kraven och särskilda villkoren vara uppfyllda. Prioritering sker därefter utifrån följande grunder (beskrivs i ansökan):

  • hur tillvaratas nya arrangörer
  • hur är barn och unga delaktiga?

Region Västerbotten ska som regional aktör

  • verka för en jämn fördelning av aktiviteter över hela länet
  • säkerställa att beviljade projekt/arrangemang bidrar till målskrivningarna i kulturplanen

Organisation som beviljats medel inom ramen för arrangörsstöd under året prioriteras ej.

Ansökningarna handläggs inom Regional kulturverksamhet. Beslut om beviljade eller inte beviljade medel skickas till sökanden.

När betalas bidraget ut?

Bidraget betalas ut efter inkommen redovisning. Vid behov finns möjlighet till förskottsutbetalning.

Bidraget ska användas under det år som ansökan avser. I dialog med Region Västerbotten kan bidraget användas efter bidragsåret.

Ansökan

Ansökan skickas till: regionen@regionvasterbotten.se

Ange i mejlets ämnesrad: Ansökan Unga Arrangörer 2024 [Ansökande ungdomsorg/-förening, Arrangemangets namn]

Redovisning

Ifylld redovisningsblankett ska lämnas till Region Västerbotten senast tre månader efter genomfört projekt.

Regional kultur
E-post
kultur@regionvasterbotten.se