UtU Utvecklingsbidraget Unga

Ungdomsföreningar, ungdomsorganisationer och ungdomsgrupper som vill utveckla er verksamhet, se hit!

UtU är ett utvecklingsbidrag och kan söks av ungdomsorganisation, ungdomsförening, ungdomsgrupper med flera för att utveckla sin verksamhet. Syftet med utvecklingsbidraget är att stimulera till variation, nytänkande och bredd för att öka ungas delaktighet och engagemang. 

Vilka kan ansöka om bidrag? 

I länet verksam ungdomsorganisation, ungdomsförening, ungdomsgrupp m.fl. 

För distriktsorganisationerna förutsätts samordning av ansökningsförfarandet så inte olika verksamheter inom organisationen konkurrerar med varandra om utvecklingsbidraget. 

Prioriterade områden 

Utveckling av verksamhet, ledarskap, föreningsliv, arrangörskap med mera. 

Ansökningar från aktörer om redan erhållit stöd under 2023 kommer inte att prioriteras.

Vad kan organisationen ansöka om? 

Kostnader för till exempel: arvode till externa och professionella medverkanden/projektledare inklusive reseersättning, material- och lokalkostnader m.m. 

Riktlinjer för att ansöka om UtU 

Projektet ska drivas och ägas av en ungdomsorganisation eller ungdomsförening/grupp. Bidraget kan inte sökas för ordinarie verksamhet. Maxbelopp att söka är 75 000 kronor per ansökan. 

UtU Ungdom ges ej till: 

  • Inköp av utrustning/investeringar. 

Ansökan 

Möjlighet att söka bidrag finns två gånger per år 

  • För aktiviteter inför våren skall ansökan lämnas in senast den 15 oktober. 
  • För aktiviteter inför hösten skall ansökan lämnas in senast den 15 april. 

Ansökan ska innehålla en beskrivning av vilken verksamhet som planeras att genomföras inom ramen för bidraget samt svar på de frågor som ställs i ansökningsformuläret- Samtliga intäkter och kostnader ska framgå i budget. Fyll gärna i ansökan via Adobe Reader, där det är möjligt med digital signering via funktionen sign. 

Ansökan skickas till: 
regionen@regionvasterbotten.se  

Ange i mejlets ämnesrad: Ansökan UTU 2023 [Ansökande ungdom, ungdomsorg/-förening, Namn på utvecklingsprojekt] RUN 15-2023. 

Ansökningsblanketten hittar du längst ned på sidan. 

Bedömning 

Ansökningarna handläggs inom Kulturenheten. 

För att vara aktuell för bedömning behöver de generella kraven (som du hittar på sidan barn och ungdomsverksamhet) och särskilda villkoren (det som står på denna sida) vara uppfyllda. Prioritering sker därefter utifrån följande grunder (beskrivs i ansökan): 

  • Hur når ni nya medlemmar/deltagare (barn och unga)? 
  • Hur är barn och ungdomar delaktiga? 
  • Vilka jämlikhetsperspektiv (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder) har tagits i beaktan? 

Beslut om beviljade eller inte beviljade bidrag skickas till sökanden. 

När betalas bidraget ut? 

Beslut om beviljade medel tas senast månaden efter att ansökan inkommit. Bidraget betalas ut efter rekvisition (förfrågan eller redovisning). 

Redovisning 

Redovisning av ett UtU projekt som beviljats medel ska lämnas in till Region Västerbotten senast tre månader efter genomfört projekt.  

Redovisningen skickas till:  
regionen@regionvasterbotten.se 

Ange i mejlets ämnesrad: Redovisning Trio [Ansökande ungdom, ungdomsorg/-förening] RUN 15-2023. 

Redovisningsblanketten hittar du längst ned på sidan. 

Har du frågor om stödet?

Tveka inte att höra av dig om du har en fråga om något av stöden eller har en fråga om hur du ansöker.

Mejl: kultur@regionvasterbotten.se

Regional kultur
E-post
kultur@regionvasterbotten.se