Digitalisering

Utifrån en framgångsrik bredbandsutbyggnad har aktörer i Västerbotten arbetat med att ta till vara på digitaliseringens möjligheter och därigenom skapa nya tjänster, produkter och sätt att leverera välfärd med digitala lösningar. Vi har kommit en bra bit på vägen men om vi verkligen ska ta vara på den enorma nyttopotential som den digitaliseringen innefattar måste arbetet med digital transformation fortsätta och vara högt prioriterat under kommande år.

För offentlig sektor innebär digitaliseringen att det är möjligt att höja servicenivån, tryggheten och delaktigheten för invånarna samtidigt som den egna kvaliteten, effektiviteten och attraktionskraften ökar. Digitaliseringen kommer att vara en avgörande faktor för att både kunna möta invånarnas behov och efterfrågan samt klara av att leverera välfärdstjänster med de minskade resurser som bl. a demografiutvecklingen medför.
 
Inom näringslivet handlar digitaliseringen om att få våra industrier, handelsföretag och turismnäring att öka sin tillväxt och konkurrenskraft i en alltmer digital och global värld. Praktiskt handlar det om att företagen måste utveckla sin produktion, försäljning och eftermarknad genom nya affärsmodeller.  

För att lyckas med detta, oavsett sektor, behöver vi fortsätta att stärka den digitala kompetensen i företag, organisationer och offentlig sektor samt säkerställa en digital delaktighet för alla. Även om regionen idag har en relativt väl utbyggd digital infrastruktur, såväl fast som mobil, krävs en fortsatt utbyggnad till de platser som idag saknar tillgång, och inte minst behövs möjlighet att kunna följa med i teknikutvecklingen och säkra kvaliteten. 

Regionen har idag en relativt väl utbyggd digital infrastruktur, såväl fast som mobil men det krävs en fortsatt utbyggnad till många geografiskt stora områden som idag saknar tillgång. Den digitalisering som sker av samhället där en allt större del av samhällsviktiga och samhällskritiska funktioner är beroende av en robust fiberinfrastruktur gör det angeläget att också arbeta med robusthetshöjande åtgärder för att skapa tillgänglighet, pålitlighet och säkerhet vid transport av digitala tjänster.

Arbetet med att ta vara på digitaliseringens möjligheter och den nytta som digital transformation medför i Västerbotten bedrivs konkret via processer, projekt, uppdrag och aktiviteter inom verksamhetsområdet digitalisering.

Utgångspunkten för arbetet är de regionala strategierna: