Projektbeskrivning

Digitala Västerbotten är ett treårigt projekt som pågår 2016-2018 för att driva processer kring digitaliseringen i Västerbottens kommuner, Örnsköldsviks kommun, Region Västerbotten och Västerbottens läns landsting. Projektet finansieras till 50% av Europeiska utvecklingsfonden, ERUF.

Projektets övergripande mål är att utveckla och öka tillgången till digitala tjänster för invånare, företag och besökare i Västerbotten och därigenom på längre sikt öka länets tillväxt, attraktivitet och konkurrenskraft.

För att uppnå det önskade projektmålet har sex delmål identifierats och definierats.

  • Utveckla och bredda samverkan över organisationsgränser för att genom digitalisering kunna effektivisera verksamheten och öka tillgängligheten för såväl invånare, företag och besökare.
  • Öka den digitala kompetensen utifrån både ett strategiskt och operativt perspektiv hos utvalda målgrupper i de deltagande organisationernas verksamheter.
  • Samordna och utveckla e-förvaltningen hos de deltagande organisationerna genom att arbeta med grundläggande processer, arkitekturer, riktlinjer och standarder som är nödvändiga för gemensamma digitala lösningar.
  • Utveckla förutsättningar för att antalet e-tjänster, såväl offentliga som privata, i regionen ska öka.
  • Utveckla och öka användandet av digitala hjälpmedel och tjänster inom området utbildning och kompetensutveckling, e-lärande, i regionen för att där igenom öka tillgängligheten, kvaliteten och effektiviteten.
  • Skapa förutsättningar där invånare genom digitalisering kan vara delaktiga i den egna vården och omsorgen, e-hälsa, samtidigt som vård- omsorgsgivarnas verksamheter effektiviseras med en bibehållen säkerhet och integritet.

I projektet kommer offentlig verksamhet att samverka med akademi, näringsliv och det civila samhället.


För mer information kontakta gärna projektledare