Registercentrum Norr

Registercentrum Norr är en stödorganisation som verkar för att utveckla befintliga och nya kvalitetsregister.

Vårt huvudsakliga uppdrag är att skapa synergieffekter i samarbetet mellan register, erbjuda teknisk drift, göra statistiska analyser, ge stöd till kliniskt förbättringsarbete med hjälp av registerdata, samt medverka till att registerdata blir användbara för olika användare.

Genom att använda kvalitetsregister skapas både direkt patientnytta och långsiktiga förbättringar för patient och vårdgivare. För att fortsätta arbetet med att använda, driva och utveckla kvalitetsregister och för att säkra en fortsatt registerkompetens i norra regionen har Registercentrum Norr uppdraget att vara ett nationellt kvalitetsregistercentrum.

Vi erbjuder även statistikerstöd för forskare. Våra statistiker har bred kompetens och erfarenheter av många olika typer av kliniska studier.

För mer information om Registercentrum Norr besök:
Registercentrum Norr