Allmänna anvisningar

Allmänna anvisningar beskriver de funktionskrav som är styrande för detaljkraven. Till de allmänna anvisningar hör anvisningar för brandskydd, energi, miljö och hållbart byggande, ljud, medicinska gaser, teknisk dokumentation, typrum, gestaltning, gränsdragning, skyltning och arbetsmiljö.

 

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är inom Region Västerbotten en naturlig del av den dagliga verksamheten. Arbetsmiljön omfattar alla förhållanden på en arbetsplats, sociala, organisatoriska liksom fysiska förhållanden.

Mall för arbetsmiljöplan Region Västerbotten

Ordnings- och skyddsregler för entreprenörer

Lukas Bergner Projektchef
E-post
Lukas.Bergner@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 22 11

Det tekniska brandskyddet i Region Västerbottens fastigheter ska präglas av enhetlighet och kontinuitet samt vara både robust och flexibelt.

MetisWeb - Riktlinjer Brandskydd, Region Västerbotten

Brandskydd (anvisning)

Avvikelser Brand (mall)

Beställning av brandlarmsavstängning (mall) 

Förvaltningsdokumentation Brandskydd (mall)

Region Västerbotten strävar efter att dess byggnader över tid ska påverka klimatet så lite som möjligt. Att drift-och underhållskostnader hålls nere och att framtida energiprishöjningar ska påverka så lite som möjligt.

Energi (anvisning)

Energikrav vid ny- och ombyggnation samt underhåll (bilaga)

Mediamätning (bilaga) (bilaga)

Indata för LCC-beräkningar (bilaga)

Formulär nyinstallation mätare (mall) (mall)

Energiverifikat (mall)

Energitekniska prestandavärden (mall)

Provning och kontroll av ventilationssystem (mall)

Provning och kontroll av värmesystem (mall)

Provning och kontroll av kylsystem (mall)

Provning och kontroll av belysningssystem (mall)

Provning och kontroll av klimatskal (mall)

 

 

Maria Hammeryd Tekniksamordnare Energi
E-post
Maria.Hammeryd@regionvasterbotten.se
Telefon
070-627 05 08

I dessa dokument hittar du anvisningar om gränser mellan vad som ingår i fastighetsägarens ansvar att anskaffa och vad som är verksamhetens ansvar i samband med ett byggprojekt.

Regionens riktlinjer för gestaltning är övergripande för att möjliggöra skapandet av specifika programtillägg för olika byggnader och verksamheter.

Gestaltning (anvisning)

Lukas Bergner Projektchef
E-post
Lukas.Bergner@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 22 11

Region Västerbotten arbetar med ständiga förbättringar ur ett hållbarhetsperspektiv för att minska miljöbelastningen och erbjuda regionens sjukhus och hälsocentraler sunda miljöer.

Miljö och hållbart byggande (anvisning)

Byggvarubedömningen (bilaga)

Byggvaror (bilaga)

 

 

 

Mikael Persson Byggprojektledare
E-post
mikael.u.persson@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 22 93

Region Västerbottens krav på ljudmiljön vid ny-, om- och tillbyggnad av sjukvårdsbyggnader redovisas i dokumentet nedan.

Ljud (anvisning)

Mikael Persson Byggprojektledare
E-post
mikael.u.persson@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 22 93

I följande dokument återfinns de krav som styr tillverkning och installation av medicinsk gas. Även krav på projektörer av centralgasanläggningar redovisas.

Medicinsk gas(anvisning)

Kompetenskrav medicinsk gas (bilaga)

Petter Karlsson Tekniksamordnare Medicinska Gaser
E-post
Petter.Karlsson@regionvasterbotten.se
Telefon
070-654 39 00

Dessa anvisningar syftar till att likrikta utformning och leverans av de handlingar som framställs i samband med ny- eller ombyggnation.  Anvisningarna tillhandahålls de företag vilka utför uppdrag åt Region Västerbotten's fastighetsavdelning.

Teknisk Dokumentation (anvisning)

Pärmutformning (bilaga)

Beteckningssystem (bilaga)

Skyltning och märkning Tekniska system (bilaga)

Materialförteckning Fdok (mall)

Objektskort DeDU (mall)

Försättsblad Region Västerbotten Revidering Driftkritisk Dokumentation (mall)

 

Andreas Karlsson Tillförordnad tekniksamordnare teknisk dokumentation
E-post
Fdok@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 22 20

Region Västerbottens Tekniska typrum beskriver standardiserade rumsfunktioner och tekniska krav.

 

Gösta Olsson Tekniksamordnare El
E-post
Gosta.Olsson@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 10 66

Region Västerbottens typrum är framtagna i samråd med företrädare för vården samt serviceverksamheterna och beskriver standardiserade rumsfunktioner och minimikrav.

Typrum

Förteckning rumsbenämningar (bilaga)

Möbler och inredning (bilaga)

Eva Hedström Boman Möbler och inredning
E-post
Eva.Hedstrom.Boman@regionvasterbotten.se
Telefon
070-666 03 67
Minna Alajääskö Lokalplanerare
E-post
Minna.alajaasko@regionvasterbotten.se
Telefon
090-7852218

Syftet med skyltprogrammet är att se till att skyltningen utformas på ett enhetligt och för verksamheten ändamålsenligt sätt.

Skyltprogram - innanför verksamhetens entré (anvisning) 

 

Roger Eriksson Fastighetsförvaltare
E-post
Roger.Eriksson@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 22 08