Allmänna anvisningar

Allmänna anvisningar beskriver de funktionskrav som är styrande för detaljkraven. Till de allmänna anvisningar hör anvisningar för brandskydd, energi, miljö och hållbart byggande, ljud, medicinska gaser, teknisk dokumentation, typrum, gestaltning, gränsdragning, skyltning och arbetsmiljö.

 

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är inom Region Västerbotten en naturlig del av den dagliga verksamheten. Arbetsmiljön omfattar alla förhållanden på en arbetsplats, sociala, organisatoriska liksom fysiska förhållanden.

Lukas Bergner Projektchef
E-post
Lukas.Bergner@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 22 11

Det tekniska brandskyddet i Region Västerbottens fastigheter ska präglas av enhetlighet och kontinuitet samt vara både robust och flexibelt.

MetisWeb - Riktlinjer Brandskydd, Region Västerbotten

Anvisning

Brandskydd

Mall

Avvikelser brand

Beställning av brandlarmsavstängning på Nus

Förvaltningsdokumentation brandskydd

Region Västerbotten strävar efter att dess byggnader över tid ska påverka klimatet så lite som möjligt. Att drift-och underhållskostnader hålls nere och att framtida energiprishöjningar ska påverka så lite som möjligt.

Anvisning

Energi

Bilaga

Mall

 

 

Maria Hammeryd Tekniksamordnare Energi
E-post
Maria.Hammeryd@regionvasterbotten.se
Telefon
070-627 05 08

I dessa dokument hittar du anvisningar om gränser mellan vad som ingår i fastighetsägarens ansvar att anskaffa och vad som är verksamhetens ansvar i samband med ett byggprojekt.

Regionens riktlinjer för gestaltning är övergripande för att möjliggöra skapandet av specifika programtillägg för olika byggnader och verksamheter.

Gestaltning (anvisning)

Lukas Bergner Projektchef
E-post
Lukas.Bergner@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 22 11

Region Västerbotten arbetar med ständiga förbättringar ur ett hållbarhetsperspektiv för att minska miljöbelastningen och erbjuda regionens sjukhus och hälsocentraler sunda miljöer.

Anvisning

Miljö och hållbart byggande

Bilagor

Byggvarubedömningen

Byggvaror

Simon Bäckström Tekniksamordnare bygg
E-post
simon.k.backstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
090-785 22 99

Region Västerbottens krav på ljudmiljön vid ny-, om- och tillbyggnad av sjukvårdsbyggnader redovisas i dokumentet nedan.

Anvisning

Ljud

Simon Bäckström Tekniksamordnare bygg
E-post
simon.k.backstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
090-785 22 99

Dessa anvisningar syftar till att likrikta utformning och leverans av de handlingar som framställs i samband med ny- eller ombyggnation.  Anvisningarna tillhandahålls de företag vilka utför uppdrag åt Region Västerbottens fastighetsavdelning.

Anvisning

Teknisk dokumentation

Bilagor

Mallar

Andreas Karlsson Tekniksamordnare teknisk dokumentation
E-post
Fastighet.Dokumentation@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 22 20

Region Västerbottens Tekniska typrum beskriver standardiserade rumsfunktioner och tekniska krav.

Anvisning

Tekniska typrum

Bilaga

Typdriftkort UPS-anläggning

 

Gösta Olsson Tekniksamordnare El
E-post
Gosta.Olsson@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 10 66

Region Västerbottens typrum är framtagna i samråd med företrädare för vården samt serviceverksamheterna och beskriver standardiserade rumsfunktioner och minimikrav.

Anvisning

Typrum

Bilagor

Förteckning rumsbenämningar

Möbler och inredning

Minna Alajääskö Lokalplanerare
E-post
Minna.alajaasko@regionvasterbotten.se
Telefon
090 - 785 22 18

Syftet med skyltprogrammet är att se till att skyltningen utformas på ett enhetligt och för verksamheten ändamålsenligt sätt.

Skyltmanual  - inomhus

Skyltprogram - innanför verksamhetens entré 

 

Roger Eriksson Fastighetsförvaltare
E-post
Roger.Eriksson@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 22 08