EU:s fonder och program

Det finns många typer av fonder och program att söka stöd från. Är du anknuten till regionens verksamhet kan du få mer information vial EU-projektkontoret. 

Programmen kan delas in i olika kategorier beroende på inriktning. Regionala program bygger på en viss geografi inom landet, nationellt program har en nationell geografi, interregionala program bygger på samverkan med andra regioner som finns beskrivna för respektive program. Slutligen finns det sektorsprogram som är inriktade på specifika områden och inte på geografi. 

Regionala program, strukturfonder

EU:s strukturfonder syftar till att öka den ekonomiska och sociala sammanhållningen mellan medlemsländer och regioner. Fonderna finansierar projekt som ska förbättra för EU:s regioner och utsatta grupper i samhället. För programperioden 2014–2020 finns två strukturfonder för övre Norrland: 

Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF

I programområdet övre Norrland ingår Västerbottens och Norrbottens län. Budget från Europeiska regionala utvecklingsfonden är 212 miljoner euro. 

De fem tematiska mål som finns för övre Norrland handlar om att:

 • öka små och medelstora företags konkurrenskraft
 • stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
 • främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur
 • stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
 • öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik.

EU-program för övre Norrland

Tillväxtverket i Luleå ansvarar för programmmet.

Europeiska socialfonden, ESF

Programmet är inriktat på två områden, kompetensförsörjning och ökade övergångar till arbete. 

Programområde 1 – kompetensförsörjning 

Detta programområde har två inriktningar, 1.1 och 1.2 som båda innefattar området kompetensförsörjning. 

Programområde 1.1 ska bidra till att stärka ställningen på arbetsmarknaden för alla som deltar och till att tillgodose arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens. Här betyder kompetensutveckling i små och medelstora företag särskilt mycket. 

Målgrupp för programområdet är företagare och anställda inom privat och offentlig sektor samt verksamma inom ideell sektor. Målgruppen omfattar dessutom kvinnor och män som är prioriterade i programområde 2. 

Inriktningen 1.2 ska bidra till att stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv samt utveckla och tillämpa metoder och former för samverkan som stärker denna koppling. Det handlar både om reguljär utbildning och om anställningar där man introduceras i yrken. 

Målgruppen för inriktning 1.2 är organisationer, myndigheter, företag och andra arbetsgivare inom privat, offentlig och ideell sektor. 

Programområde 2 – ökade övergångar till arbete

I stort ska insatserna bidra till att öka övergången till arbete eller göra så att att deltagarna kommer närmare ett arbete. Insatserna ska stärka möjligheterna till individanpassning och samverkan. Exempel på det är utbildning, praktik och matchning till arbete, rehabilitering och förberedande insatser som exempelvis validering. 

Programområde 2 har tre inriktningar. 

2.1 Insatserna ska riktas till dem som står särskilt långt från arbetsmarknaden och som har en sammansatt problematik, som exempelvis ohälsa eller funktionsnedsättning. Det finns ett särskilt anslag för att kompensera för låg deltagarersättning. 

Målgrupp är unga, 15–24 år, som

 • är arbetslösa sedan mer än 3 månader
 • är långtidsarbetslösa sedan mer än 12 månader
 • har en funktionsnedsättning som sätter ner arbetsförmågan
 • är nyanlända invandrare
 • är eller har varit sjukskrivna och som behöver stöd för återgå i arbete
 • arbetar inom privat, offentlig och ideell sektor och som kan bidra till att stärka övergången till arbete för prioriterade grupperna. 

2.2 Ska tillämpa och utveckla metoder som underlättar för unga kvinnor och män att etablera sig i arbetslivet och delta i utbildning. 

Målgrupp är unga, 15–24 år, som

 • arbetar inom privat, offentlig och ideell sektor och som kan bidra till att stärka övergången till arbete för prioriterade grupperna. 

2.3 Insatserna ska riktas till dem som står särskilt långt från arbetsmarknaden som har en sammansatt problematik, exempelvis ohälsa eller funktionsnedsättning. 

Målgrupp är unga, 15–24 år, som

 • är långtidsarbetslösa sedan mer än 12 månader
 • har en funktionsnedsättning som sätter ner arbetsförmågan
 • är nyanlända invandrare
 • är eller har varit sjukskrivna och som behöver stöd för återgå i arbete
 • arbetar inom privat, offentlig och ideell sektor och som kan bidra till att stärka övergången till arbete för prioriterade grupperna. 

Programområdena 1 och 2 finansieras med 5,8 miljarder kronor i EU-medel och 5,8 miljarder kronor i medfinansiering. Totalt innebär det cirka 500 miljoner kronor för övre Norrland. Privat medfinansiering är nytt för denna programperiod.  

ESF-rådet med kontor i Luleå ansvarar för regionen övre Norrland. Nästa utlysning från Socialfonden öppnar i maj–juni 2016 och stänger i augusti–september 2016. 

Europeiska socialfondens program

Interregionala EU-program

Interregionala program bygger på en viss geografi, i vissa fall gränsregionalt, i andra fall geografi som är bestämd från programmet där de regioner som ingår delar utmaningar. 

Botnia-Atlantica-programmet 

Botnia Atlantica är ett gränsöverskridande program som finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond för att stödja samarbete mellan regioner och länder i Europa. I programområdet ingår Sverige, Norge och Finland, varav Västerbotten är ett av de svenska län inom programområdet som är fullvärdig medlem. Länsstyrelsen i Västerbotten är förvaltande myndighet i Sverige. 

Målet för Botnia-Atlantica är att stärka den öst-västliga dimensionen och långsiktigt öka integration och samverkan för att få en starkare tillväxt och en hållbar utveckling inom området. Programmet lyfter fram fyra prioriterade områden: 

1. Innovation

Specifika mål:

 • att utveckla långsiktigt hållbara kompetenscentrum
 • att öka tillämpningen av innovativa lösningar 

2. Näringsliv

Specifikt mål:

 • att öka kapaciteten för gränsöverskridande affärssamarbeten 

3. Miljö

Specifika mål:

 • att öka hållbarheten i hur vi nyttjar vårt natur- och kulturarv
 • att öka beredskapen för att hantera utmaningar för miljön i havs-, kust-, och fjällområdena samt i vattendrag som mynnar i havet 

Transport

Specifikt mål:

 • att ha gemensamma målsättningar och strategier kring hållbara öst-västliga kommunikationer.

Nordic Telemedicine center är ett exempel på projekt inom Botnia-Atlantica som drivs inom regionen.

Botnia-Atlantica-programmet 

Interreg Nord

Interreg Nord är ett gränsöverskridande program som finansieras genom EU:s regionala utvecklingsfond. Programområdet omfattar norra Sverige, norra Finland, norra Norge och Sapmi. Förvaltande myndighet är länsstyrelsen i Norrbotten. 

De insatsområden som finns utpekade i programmet är:

 • forskning och innovation
 • entreprenörskap
 • kultur och miljö
 • gemensam arbetsmarknad

Nordprogrammet är uppdelat i två geografiska delområden, delområde Nord och delområde Sápmi. 

Delområde Nord omfattar Nordlands, Troms och Finnmarks fylkeskommuner i Norge, Norrbottens län, Norsjö, Malå, Skellefteå och Sorsele kommuner i Västerbottens län i Sverige samt Lapplands, norra Österbottens och mellersta Österbottens landskap i Finland. 

Delområde Sápmi omfattar Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Tröndelag, Sör-Tröndelag fylken samt del av Hedmark fylke (Elgå Reinbetesdistrikt) i Norge, Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län, Västernorrlands län samt del av Dalarna län (Idre samebys område) i Sverige, Lappland, norra Österbotten samt mellersta Österbotten i Finland. 

Västernorrlands län har lagts till till programområdet för delområdet Sápmi. Under förra programperioden räknades Västernorrland som ett område till 20 procent. 

Interreg Nord-programmet 

Norra periferi- och Arktisprogrammet, NPA

Norra periferi- och Arktisprogrammet är ett gränsöverskridande program som finansieras via EU:s regionala utvecklingsfond. Målet är att hjälpa perifera och avlägsna samhällen i norra utkanten av Europa att utveckla sin ekonomiska, sociala och miljömässiga potential. Programområdet omsluter Sverige, Norge, Finland, Irland, Nordirland, Island, Skottland, Färöarna och Grönland. 

NPA:s prioriterade områden är:

 • innovation
 • näringsliv och entreprenörskap
 • förnyelsebar energi och energieffektivisering
 • skyddande och bevarande av natur- och kulturarv 

Länsstyrelsen Västerbotten är förvaltande myndighet och sekretariatet finns i Köpenhamn. 

Norra periferi- och Arktisprogrammet, NPA 

Östersjöprogrammet, Baltic Sea Programme

Östersjöprogrammet är ett annat gränsöverskridande program som finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond för att stödja samarbete mellan länder och regioner. 

Sverige, Finland, Danmark, norra delen av Tyskland, Polen, Estland, Lettland och Litauen är fullvärdiga medlemmar i Östersjöprogrammet. Det finns även möjlighet för Norge, Vitryssland och nordvästra Ryssland att vara delaktiga i programmet. 

Ansvarig auktoritet i Sverige är Näringsdepartementet. Programmets fyra prioriteter är att främja:

 • innovationer i Östersjöregionen
 • intern och extern rörlighet i Östersjöregionen
 • förvaltningen av Östersjön som en gemensam resurs
 • attraktiva och konkurrenskraftiga städer och regioner. 
 • transnationella sektorsprogram

Dessa program stödjer projekt inom en viss sektor eller ett visst tema som folkhälsa, forskning och innovation eller transport. Dessa program är inte geografiskt bundna utan härrör från viljan att främja utvecklingen inom ett visst tematiskt område. 

Ett exempel på detta är Folkhälsoprogrammet.

EU-kommissionens folkhälsoprogram 

Horisont 2020 

Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet är världens största satsning på området och har en budget på runt 80 miljarder euro. 

Målet med Horisont 2020 är att förvandla vetenskapliga genombrott till innovativa produkter och tjänster som kan ge nya affärsmöjligheter, jobb och förbättra människors liv. Horisont 2020 inkluderar en förstärkt satsning på excellent forskning, extra satsningar på små och medelstora företag, tvärvetenskapliga samarbeten, satsningar på industriella teknologier och samhällsutmaningar samt förenklade regler för deltagande. 

Programmet erbjuder möjligheter för många olika aktörer; universitet och högskolor, näringsliv, forskningsinstitut, offentlig sektor och civila samhället. I de flesta projekt krävs att minst tre länder och olika organisationer deltar. Men Horisont 2020 är också öppet för deltagande från hela världen. 

Horisont 2020 har tre prioriteringar:

 • spetskompetens
 • industriellt ledarskap
 • samhälleliga utmaningar 

Horisont 2020, ramprogram för forskning och innovation

Så ansöker man om pengar

 

Det är de nationella myndigheterna i mottagarländerna som administrerar och ansvarar för programmen i strukturfonderna. Pengarna är öronmärkta för varje land och en det är en nationell programadministration som tar slutligt beslut och fördelar dessa medel. I Västerbotten vänder man sig till Tillväxtverket eller ESF-rådets kontor i Luleå om det gäller strukturfonderna. 

För de interregionala projekten har varje program en administration. Rätt information hittar man hos respektive program. 

Ansvaret för transnationella sektorsprogram ligger hos den Europeiska kommissionen i Bryssel, dit man också skickar sina ansökningar. Kommissionen väljer sedan ut projekt och beviljar och betalar ut medel. Vissa transnationella sektorsprogram har särskilda nationella programadministrationer, exempelvis Naturvårdsverket som har hand om Sveriges del av EU:s miljöprogram.