Regionfullmäktige 2020-02-25

5 Sammanträdets öppnande

6 Upprop

7 Val av protokollsjusterare samt plats och tid för justering

8 Fastställande av föredragningslista

9 Anmälan av interpellationer

10 Anmälan av frågor

11 Anmälan av motioner

12 Besvarande av interpellationer

13 Revisorernas rapport till regionfullmäktige

14 Motion nr 1-2019 från Marianne Normark (L). Inrätta en barnlots

15 Motion nr 6-2019 från Marianne Normark (L). Vaccinationsprogram för 65+

16 Motion nr 11-2019 från Betty-Ann Nilsson (KD). Utarbeta bättre riktlinjer, arbetssätt och rätt kunskapsstöd för sköldkörtelns sjukdomar

17 Motion nr 14-2019 från Nicklas Sandström (M). Inför en visselblåsarfunktion

18 Motion nr 17-2019 från Petter Nilsson, Linda Strandberg, Thomas Palmblad och Katrin Larsson (SD). Stärkt beredskap

19 Motion nr 18-2019 från Hans-Inge Smetana (KD) med flera. Projekt för en mer jämlik elevhälsa Del 2

20 Motion nr 20-2019 från Maria Kristoffersson och Håkan Andersson (C). Hur vården i livets slut, palliativ vård, kan stärkas i hela länet

21 Strategi för samisk hälsa 2020-2030

22 Revidering attestreglemente och tillämpningsanvisningar till attestreglemente

23 Avgifter inom folkhögskolestyrelsens verksamhetsområde läsåret 2020-2021

24 Överlåtelse, förvärv av aktier i Bussgods i Norr AB för en gemensam bussgodsorganisation i Norrbotten och Västerbotten

25 Revidering av regelverk för sjukresor

26 Driftsformer för den allmänna barn- och ungdomstandvården i Västerbottens län

27 Ändring av budget 2020

28 Besvarande av frågor

29 Valärenden 2020

30 Handlingar för kännedom