Regionfullmäktige 2020-06-16

2 Sammanträdets öppnande

3 Upprop

4 Val av protokolljusterare samt tid och plats för justering

5 Fastställande av föredragningslista

6 Anmälan av motioner

7 Revisorernas rapport till regionfullmäktige

8 Region Västerbottens delårsrapport per april 2020

9 Regionplan 2021-2024, budget 2021

10 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings Plan och budget 2021-2024

11 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings årsredovisning år 2019

12 Ansvarsfrihet 2019 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

13 Ansvarsfrihet 2019 för Norra sjukvårdsregionförbundet

14 Ansvarsfrihet 2019 för Samordningsförbundet Södra Lappland

15 Ansvarsfrihet 2019 för Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö

16 Ansvarsfrihet 2019 för Samordningsförbundet Umeåregionen

17 Norra sjukvårdsregionförbundets årsredovisning 2019

18 Redovisning av bolagens årsredovisningar

19 Regionstyrelsens årliga prövning av de kommunala bolagens ändamål och verksamhet

20 Deltagande på distans vid nämndsmöten

21 Hälso- och sjukvårdsnämndens svar på fullmäktigeberedningarnas rapporter

22 Regionstyrelsens svar på fullmäktigeberedningarnas rapporter

23 Driftsformer för den allmänna barn- och ungdomstandvården i Västerbottens län

24 Reglemente för folkhögskolestyrelsen

25 Förlängning av giltighetstid för Folkhälsopolitiskstrategi, Funktionshinderspolitiskstrategi och Strategisk jämställdhets-och jämlikhetsplan

26 Årsarvode för ordförande i Länstrafiken AB

27 Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län 2020 - 2025

28 Utökning av budgetram för kollektivtrafiken 2020

29 Borgensåtagande för högvärdeskomponenter till tågfordon

30 Valärenden 2020

31 Handlingar för kännedom

32 Egenavgift för serologisk testning avseende covid-19