Regionfullmäktige 2020-09-22

2 Sammanträdets öppnande
3 Upprop
4 Val av protokolljusterare samt tid och plats för justering
5 Fastställande av föredragningslista
6 Anmälan av interpellationer
7 Anmälan av frågor
8 Anmälan av motioner
9 Revisorernas information till regionfullmäktige
10 Besvarande av interpellationer