Regionfullmäktige 2020-11-24

2 Sammanträdets öppnande

3 Upprop

4 Val av protokolljusterare samt tid och plats för justering

5 Fastställande av föredragningslista

6 Anmälan av interpellationer

7 Anmälan av frågor

8 Anmälan av motioner

9 Revisorernas rapport till regionfullmäktige

10 Vision 2020- en hälsoresa genom åren

11 Fullmäktigeberedningarnas rapport 2020

12 Patientavgifter för boende och mat vid nationellt högspecialiserad vård

13 Planeringsförutsättningar för kollektivtrafik som finansieras av Region Västerbotten

14 ALMI Företagspartner Nord AB, driftsanslag

15 ALMI Företagspartner Nord AB, ägaranvisning

16 Godkännande av ändrat ägande i Norrtåg AB, Region Västernorrland

17 Avveckling av Bussgods Sverige ekonomisk förening och Bussgods Sverigefrakt AB och flytt av verksamhet till Bussgods i Norr AB

18 Ägardirektiv Umeå Biotech Incubator

19 Ändring av bolagsordning för Umeå Biotech Incubator

20 Regional biblioteksplan 2021-2024

21 Godkännande av aktieöverlåtelse Skellefteå museum AB och Västerbottensteatern AB

22 Deltagande på distans vid fullmäktige- och nämndsmöten

23 Kommunalförbundet Svensk luftambulans delårsrapport per april 2020

24 Kommunalförbundet Svensk luftambulans delårsrapport per augusti 2020

25 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling delårsrapport per juni 2020

26 Norra sjukvårdsregionförbundets delårsrapport per 31 augusti 2020

27 Skattesats 2021

28 Regional utvecklingsstrategi 2020-2030

29 Region Västerbottens delårsrapport per augusti 2020

30 Motion nr 22-2019. Behov av depressionssköterskor i Västerbotten

31 Motion nr 29-2019. Vuxna som befinner sig illegalt i Västerbotten ska endast erbjudas vård som inte kan anstå

32 Motion nr 2-2020. Möjligheten att få jobba efter 68 år

33 Motion nr 3-2020. Mentors- och plantskoleprogram för nya chefer i hälso- och sjukvården

34 Motion nr 13-2020. Stärkt beredskap mot pandemi

35 Motion nr 14-2020. Uppmuntra arbete hemifrån under Corona-pandemin

36 Motion nr 27-2020. Ett kostnadseffektivt centrallager

37 Framtidens vårdinformationsstöd i Sussa-samverkan

38 Tandvårdstaxor 2021

39 Regler för stimulansmedel till ideella organisationer

40 Förändrad organisatorisk hemvist inom Region Västerbotten för anslagen till och dialogen med idrotten i Västerbotten

41 Valärenden 2020

42 Handlingar för kännedom

43 Besvarande av interpellationer