Dietist på distans

Doktorandprojektet ska undersöka effekten av internetbaserad dietistbehandling i Sverige för patient, dietist och samhälle.

Visuella digitala möten via telefon eller dator har ökat drastiskt i samhället i stort de senaste åren. Digitala möten har länge använts inom hälso- och sjukvård men i begränsad skala och ofta i projektbaserade sammanhang med svårigheter att implementera i större skala. Covid-19 pandemin blev en inkörsport för många vårdgivare och vårdtagare och idag finns andra förutsättningar för att bedriva digital vård.

Vad händer när dietistbehandlingen blir digital?

Dietister är en vårdgivare som inte finns att tillgå på alla vårdenheter och därför ofta har stora upptagningsområden. Bristen på tillgänglighet innebär att patienter och dietister kan behöva färdas långa sträckor eller under lång tid för att ett behandlingsmöte ska kunna äga rum. Kostbehandling av dietist har visats vara kostnadseffektivt för behandling av kostrelaterade sjukdomar och minska risken för följdsjukdomar, personligt lidande och förtidig död.

Digitala möten skulle kunna möjliggöra att fler personer får kvalificerad kostbehandling samtidigt som det sannolikt innebär en besparing för samhälle, individ och miljö med mindre resande och ökad tillgänglighet. Men vad händer när vården blir digital? Hur förändras förutsättningar och möjligheter för dietister och deras patienter att ge och få en kvalificerad vård? Det finns få tidigare vetenskapliga studier genomförda på digital dietistbehandling för att belysa dessa aspekter.

Projektets syfte

Syftet med doktorandprojektet är att undersöka hur arbetsmiljö och förutsättningar förändras när möte mellan dietist och patient äger rum på distans med hjälp av informations- och kommunikationsteknik (IKT). Projektet genererar kunskap om dietisters och patienters erfarenheter och upplevelser av digital dietistbehandling. Projektet undersöker också lämplighet och möjlighet till implementering i klinisk verksamhet utifrån koncepten personcentrerad vård och lika vård för alla.

Specifika frågeställningar

  • Hur ser dietisters användning av digital dietistbehandling ut?
  • Hur upplever dietister digital dietistbehandling?
  • Hur upplever patienter digital dietistbehandling?
  • Vilka förutsättningar och hinder föreligger för att implementera digital dietistbehandling i ordinarie verksamhet?

Doktorandprojektet utgör en betydande del av ett forskningsprojekt som, utöver det som beskrivs i denna projektplan, även innefattar en randomiserad interventionsstudie, samt en hälsoekonomisk studie.

Projektöversikt

Projektperiod

2018-08-15 – 2026-06-14

Doktorand

Sarah Persson, Institutionen för Kost och Måltidsvetenskap, Umeå Universitet

Huvudhandledare

Petra Rydén, Institutionen för Kost och Måltidsvetenskap, Umeå Universitet

Bihandledare

Anette Edin-Liljegren, Glesbygdsmedicinskt centrum, Region Västerbotten samt Institutionen för Epidemiologi och Global hälsa, Umeå Universitet; Cecilia Olsson, Institutionen för Kost och Måltidsvetenskap, Umeå Universitet; Karin Danielsson, Institutionen för Informatik, Umeå Universitet.

Finansiering

Projektet finansieras av Företagsforskarskolan Umeå Universitet, Forte och Glesbygdsmedicinskt centrum Region Västerbotten