Regionfullmäktige 2021-09-21

Dagordning

2 Sammanträdets öppnande
3 Upprop
4 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering
5 Fastställande av föredragningslista
6 Anmälan av interpellationer
7 Anmälan av frågor
8 Anmälan av motioner
9 Revisorernas information till regionfullmäktige
10 Besvarande av interpellationer
11 Regionfullmäktiges sammanträdestider 2022
12 Systemledning och framtidsbild för Nära vård 2030 i Västerbotten
13 Överenskommelse om digitala covidbevis tillfrisknandebevis -Tilläggsöverenskommelse mellan staten och SKR om antigentester - ökad nationell testning och smittspårning covid-19 2021
14 Utbetalning av partistöd 2022 samt redovisning av partistödets nyttjande 2020
15 Valkretsindelning vid val till regionfullmäktige
16 Regionstyrelsens årliga prövning av de kommunala bolagens ändamål och verksamhet
17 Miljö- och klimatstrategi för Region Västerbotten
18 Redovisning av kompletterande bilagor till årsredovisning 2020
19 Motion nr 1-2020 Karriärvägar för fler yrkesgrupper
20 Motion nr 38-2020 Återstarta ASTA-mottagningen
21 Valärenden 2021
22 Besvarade av frågor
23 Handlingar för kännedom

 

Handlingar https://meetingsplus.vll.se/committees/regionfullmaktige/mote-2021-09-21