EU i företag

På den här sidan finns EU-dokument för företag samt beskrivning över de EU-projekt om finansiering till företag som Region Västerbotten driver.

EU-dokument till företag

Affisch i A3-format för utskrift
De företag som får del av EU-finansiering meddelas i Region Västerbottens stödbeslut. Dessa företag har enligt villkoren en skyldighet att skriva ut affischen i storlek A3 och sätta upp så att det syns för allmänheten (förslagsvis vid entrén). Affischen ska sättas upp omedelbart efter att beslut om stöd getts från Region Västerbotten och vara uppsatt så länge investeringen pågår. Ett riktmärke är att ha den uppsatt till 2026-04-30 då ramprojektet har avslutats.

Villkorsbrev för EU-finansiering
Här kan du läsa vilka villkor som gäller ifall ditt företag beviljats EU-finansiering. Villkorsbrevet finns med som bilaga 3 i de beslut om stöd som Region Västerbotten beviljar med EU-finansiering.

Pågående projekt

Ramprojekt Västerbotten 2023-2025 pågår. Beviljad finansiering från Tillväxtverket/Europeiska regionala utvecklingsfonden uppgår till 75 miljoner kr. Insatserna påbörjades 2023-01-01 och avslutas 2025-12-31. Projektet har även medfinansiering från Region Västerbotten med 3 miljoner kr.

Avslutade projekt

Kort info om de EU-projekt som Region Västerbotten bedrivit och som alla hade som syfte att ge incitament till länets företag att satsa på tillväxtskapande investeringar:

1. Ramprojekt för regionala företagsstöd i Västerbotten 2020-2022
Projektmålet är att ge små- och medelstora företag i Västerbotten incitament att genomföra tillväxtinriktade investeringar och innovationer. Som stödmottagare av EU-finansieringen jobbar Region Västerbotten med att tilldela företag investerings- och innovationsfinansiering 2020-01-01--2022-12-31 och där utbetalning görs till senast 2023-08-31. Projektets huvudmål är att bidra till att företag i Västerbotten ökar sin omsättning och lönsamhet, skapar fler arbetstillfällen för kvinnor och män, utvecklar nya marknadsmässiga innovationer och bemöts likvärdigt oavsett bransch, företagsledarens kön, ålder eller bakgrund. Beviljat stöd från EU är totalt 41 873 261 kr där 40 675 000 kr går direkt till de företag som ansökt och beviljats stöd av Region Västerbotten.

2. Ramprojekt för omställnings/utvecklingsmedel i företag i Västerbotten 2021-2022
Ett projekt inom programmet REACT-EU. Syftet med projektet är att stärka Västerbottens företags förmåga att ställa om under och efter pandemin. Fokus är att stödja företag som tydligt påverkats av pandemin och som vill satsa på hållbar tillväxt och ökad sysselsättning genom gröna och/eller digitala investeringar eller verksamhetsinriktningar. Projektmålet är att nå minst 23 företag i Västerbotten (särskilt i inlandet). Beviljat stöd från EU uppgår till 10 000 000 kr varav 9 000 000 kr går direkt till företagen via administration av Region Västerbotten där beslut om stöd får ges under perioden 2021-04-01--2021-12-31 och där utbetalningar av beviljade stöd får pågå till 2022-09-30.

3. Ramprojekt för stöd till företag som drabbats av coronapandemin i Västerbotten 2020-2021
Detta projekt är under avslutning. Målet med projektet var att ta fram insatser för att stötta företag i länet som drabbats av negativa effekter till följd av Covid-19. Projektet har utifrån legalt nationellt regelverk och i samarbete mellan Företagarna, Handelskammaren, Region Västerbotten och ALMI tagit fram tre nya företagsstöd i form av dels en omställningscheck till företag upp till 9 anställda, dels två utvecklingscheckar till företag upp till 50 anställda inom detaljhandel i inlandet samt inom besöksnäringen i hela länet. Stödet från EU summerar till 12 650 000 kr varav 11 800 000 kr går direkt till de företag som ansökt och beviljats stöd av Region Västerbotten.

4. Ramprojekt för regionala företagsstöd i Västerbotten 2019
Detta projekt slutredovisades till Tillväxtverket 2022-05-10. Projektutvärdering finns att läsa >>här<<. Förväntningar på projektet var att små och medelstora företag i Västerbotten genom ramprojektet skulle genomföra ett ökat antal tillväxtinriktade investeringar för ökad omsättning, lönsamhet och sysselsättning i Västerbotten. Finansieringsbeslutet från Tillväxtverket uppgick till 15 379 873 kr varav 14 700 000 kr skulle gå direkt till de beviljade företagen. Utbetalningar till företagen pågick till 2021-12-31.