Professionsutveckling

I enheten för forskning och utbildning finns funktioner för professionsutveckling i arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad vilket innebär att enheten för utbildningen kan erbjuda Regionens verksamheter teoretiskt och praktiskt stöd i sitt utvecklings- och förbättringsarbete för att erbjuda patienten evidensbaserad och säker vård. 

 Professionsutvecklare i arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad: 

  •  Bistår som sakkunnig i hälso- och sjukvårdens ledning och staber. Besvarar t.ex. remisser från politiker, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och regering 
  • Kvalitetsutvecklar handledning och utvärdering av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och handledning 
  • Omvärldsbevakar och följer samhällsutvecklingen 
  • Samverkar med verksamheter, universitet och patientorganisationer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt 
  • Skapar, driver och utvecklar nätverk med respektive profession från såväl hälso- och sjukvård som akademi och fångar via dessa upp behov och utvecklingsområden 
  • Stödjer fortbildning av personal 
  • Stödjer projekt med syfte att främja systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete. 
  • Utvecklar på uppdrag PM och riktlinjer
Marlene Eriksson Studierektor för omvårdnad
E-post
marlene.eriksson@regionvasterbotten.se
Karin Bölenius Professionsutvecklare i omvårdnad
E-post
karin.bölenius@regionvasterbotten.se
Maria Sehlin Professionsutvecklare i Fysioterapi
E-post
maria.sehlin@regionvasterbotten.se
Helena Millkvist Professionsutvecklare i arbetsterapi
E-post
helena.millkvist@regionvasterbotten.se