Stärkt samverkan för mänskliga rättigheter i Västerbotten

Om projektet

Stärkt samverkan för mänskliga rättigheter i Västerbotten är ett samverkansprojekt mellan Funktionsrätt Västerbotten, Region Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten. Projektet sträcker sig från oktober 2021 till september 2024. Första året handlade om att utbilda politiker, tjänstepersoner och chefer inom kommun och region inom mänskliga rättigheter. Under år två och tre kommer vi att fortsätta och fördjupa arbetet i fyra kommuner i länet; Robertsfors, Storuman, Lycksele och Skellefteå.

Det råder idag konsensus om att mycket arbete återstår innan vi har ett samhälle präglat av jämlikhet, tillgänglighet, delaktighet och värdighet för alla invånare. Regeringen konstaterade i SOU 2019:23 att reformtempot och förverkligandet går för långsamt. Vi, samhällets alla parter, behöver öka takten och förändra vårt sätt att leda, styra och samverka så att vi alla kan åtnjuta våra mänskliga rättigheter. Som centrala förklaringsfaktorer till det låga reformtempot nämns följande:

  • Brister i tvärsektoriell samverkan
  • Brister i ledning och styrning
  • Bristande kunskap om funktionsrättskonventionen

I projektet arbetar vi utifrån barn- och funktionsrättskonventionen och fokuserar på barn och unga som inte får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Vi kommer att utgå från människors berättelser (s.k. case) för att synliggöra på vilket sätt mänskliga rättigheter inte uppfylls för invånarna i kommunen. Vi kommer att ha individens livssituation som utgångspunkt och genomföra skräddarsydda insatser gällande utbildning och samverkan riktade till politiker, chefer, tjänstepersoner och verksamhetsnära personalgrupper utifrån de utmaningar vi hittar.

Syftet med projektet

Syftet med projektet är att bidra till ett jämlikt Västerbotten som respekterar och verkställer invånarnas mänskliga rättigheter i förhållande till funktionsrättskonventionen och FN:s konvention om barnets rättigheter. Vidare har projektet till syfte att skickliggöra Västerbotten som region att kreativt och effektivt ta sig an utmaningar med mänskliga rättigheter och demokrati som naturliga och självklara inslag för regional utveckling. Projektet ska också bidra till att skapa och effektivisera organisationsöverskridande samverkan och problemlösning med grund i mänskliga rättigheter där individen är den centrala utgångspunkten.

Slutkonferens

Projektet kommer avsluta med att bjuda in till en slutkonferens i september 2024. Mer information och inbjudan kommer senare.

Nyhetsbrev

Projektgruppen kommer att skicka ut nyhetsbrev löpande om projektets utveckling och aktiviteter. Om du vill ta del av nyhetsbrevet så maila Caroline Täljeblad på caroline.taljeblad@funktionsrattvasterbotten.se.

Projektorganisation

Projektägare

Region Västerbotten med Funktionsrätt Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten som samarbetspartners.

Styrgrupp

Jonas Lundström, verksamhetschef Näringsliv och samhällsbyggnad, Region Västerbotten
Sophie Karlsson, ledamot i Funktionsrätt Västerbotten och ordförande i IFA, Intressegruppen för assistansberättigade
Petter Lundberg, enhetschef Samhällsbyggnad, Region Västerbotten 
Sofie Edberg, ledamot i Funktionsrätt Västerbotten och ledamot i BRIS Sverige 
Lars Lustig, länsråd, Länsstyrelsen Västerbotten
Jenny Bergkvist, enhetschef Social Hållbarhet, Länsstyrelsen Västerbotten
Katarzyna Wikström, socialchef, Skellefteå kommun (adjungerad)
Dieter Müller, professor i kulturgeografi, Umeå universitet (adjungerad)
Martin Vikgren, områdeschef Studentcentrum, Umeå universitet (adjungerad)

Ordförandeskap

Ordförandeskap delas mellan Region Västerbotten, Funktionsrätt Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten

Projektledare

Kerstin Hamre, samordnare, Region Västerbotten
Rebecka Marcusson, strateg mänskliga rättigheter och barnrätt, Länsstyrelsen Västerbotten
Therese Bjursell Lodesjö, strateg funktionsrätt och demokrati, Länsstyrelsen Västerbotten

Projektmedarbetare

Caroline Täljeblad, verksamhetsutvecklare, Funktionsrätt Västerbotten
Elin Åberg, verksamhetsutvecklare, Funktionsrätt Västerbotten (föräldraledig)

Kerstin Hamre Projektledare Region Västerbotten
E-post
kerstin.hamre@regionvasterbotten.se
Mobil
070-577 16 57
Rebecka Marcusson Strateg mänskliga rättigheter och barnrätt
E-post
rebecka.marcusson@lansstyrelsen.se
Mobil
010-225 43 33
Therese Bjursell Lodesjö Strateg funktionsrätt och demokrati
E-post
therese.bjursell@lansstyrelsen.se
Mobil
010-225 43 22
Caroline Täljeblad Verksamhetsutvecklare Funktionsrätt Västerbotten
E-post
caroline.taljeblad@funktionsrattvasterbotten.se
Mobil
072-045 00 04
Elin Åberg (föräldraledig) Verksamhetsutvecklare Funktionsrätt Västerbotten
E-post
elin.aberg@funktionsrattvasterbotten.se
Mobil
072-029 00 04