Kansalliset vähemmistöt/ Nationella minoriteter

Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä on Ruotsissa voimassa oleva laki, jonka tarkoituksena on vahvistaa kansallisten vähemmistöjen oikeuksia. Tästä voit lukea kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä säädetystä laista.

Jotta vähemmistö voitaisiin luokitella kansalliseksi vähemmistöksi Ruotsissa, sen on täytettävä määrätyt vaatimukset. Ryhmän keskuudessa tulee vallita selkeä yhteenkuuluvuus eikä se saa olla hallitsevassa asemassa yhteiskunnassa. Vähemmistöllä on myös oltava uskonnollinen, kielellinen ja/tai kulttuurinen kuuluvuus, halu ja pyrkimys säilyttää oma identiteettinsä sekä historialliset ja pitkäaikaiset siteensä Ruotsiin. Ruotsissa kansallisia vähemmistöjä ovat juutalaiset, romanit, saamelaiset, ruotsinsuomalaiset ja tornionlaaksolaiset. Kansallisia vähemmistökieliä ovat jiddiŝ, romani, saame, suomi ja meänkieli.

Henkilö itse päättää kuuluuko hän johonkin näistä vähemmistöistä.

Perussuoja

Kaikilla kansallisilla vähemmistöillä on perussuoja, jonka mukaan Västerbottenin alueen on:

Tiedotettava asukkaita kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä säädetystä laista.

  • Edistettävä ja suojeltava vähemmistökieliä.
  • Annettava vähemmistöille mahdollisuus säilyttää kulttuurinsa ja kehittää sitä.
  • Mahdollistaa ja erityisesti edistää lapsen kulttuuri-identiteetin kehittymistä.
  • Annettava kansallisille vähemmistöille mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin asioihin ja järjestettävä neuvonpito strukturoituna dialogina vähemmistöjen kanssa näissä asioissa.
  • Hyväksyttävä tavoitteet ja suuntaviivat alueen vähemmistöpoliittiselle työlle.

Hallintoalue

Västerbottenin alue kuuluu saamen, suomen ja meänkielen hallintoalueeseen. Se merkitsee sitä, että näitä kieliä puhuvilla asukkailla on erityisiä oikeuksia. Västerbottenin alue saa joka vuosi valtionapua, joka on tarkoitettu käytettäväksi näiden vähemmistöjen oikeuksien vahvistamistyössä.

  • Asukkailla on oikeus käyttää näitä kieliä kirjallisissa ja suullisissa yhteyksissä viranomaisten kanssa ja saada suullinen vastaus samalla kielellä.
  • Västerbottenin alueen on pystyttävä kohtaamaan asukkaat heidän omalla kielellään.

Lisätietoa kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä säädetystä laista

Kokousmuistiinpanot

Västerbottenin alue järjestää neuvonpitoja vähemmistöjen kanssa, jotta kansalliset vähemmistöt saisivat vaikuttaa heitä koskeviin asioihin. Kokousmuistiinpanot neuvonpidoista julkaistaan Västerbottenin alueen verkkosivustolla. Muistiinpanot on anonymisoitu GDPR:n vuoksi.

Kokousmuistiinpanot neuvonpidoista (kokousmuistiinpanot ovat ruotsin kielellä)