Tsevtsieh goh nasjonaale unnebelåhkoe/ Påverka som nationell minoritet (Sydsamiska)

Nasjonaale unnebelåhkoeh maehtieh ovmessie vuekine Region Västerbottenem tsevtsedh jïh dej vuajnoeh buektedh. Dïhte vihkeles regionen barkosne nasjonaale unnebelåhkoejgujmie vuajnoeh jïh evtielassh åadtjodh.

Ektieraerie Region Västerbottenen jïh nasjonaale unnebelåhkoej ektesne

Jis nasjonaale unnebelåhkoeh edtjieh gyhtjelassh dej bïjre tsevtsedh dellie Region Västerbotten ektieraeriem öörnie unnebelåhkoejgujmie. Dïhte lea unnemes akte ræhpas ektieraerie fïerhten jaepien men aaj gosse ierieh goerehte mah unnebelåhkojde duehtieh, dïhte lea vuesiehtimmien gaavhtan orre kultuvresoejkesjen bïjre jallh regionaale evtiedimmiesoejkesjen bïjre. Regionen bieleste leah politihken lïhtsegh meatan fïere guhte moenehtsijstie, dïhte sæjhta jiehtedh healsoe- jïh skïemtjehoksemoenehtse, regionaale evtiedimmesmoenehtse jïh regionståvroe. Sjyöhtehke gyhtjelassi jïh vaajtelassi mietie dellie aaj barkijh ovmessie reeremijstie aaj meatan.

Bïeljelh Region Västerbotten

Dov lea vuajnoeh, gyhtjelassh jallh åssjelh guktie Region Västerbotten barka laakine nasjonaale unnebelåhkoej jïh unnebelåhkoegïeli bïjre jallh ektieraeriej bïjre datne maahtah Ann-Sofi Grenholm bïeljelidh mij lea iktedæjja nasjonaale unnebelåhkoej gaavhtan Region Västerbottenisnie.

AnnSofi.Grenholm@regionvasterbotten.se.

Årroeh eadtjohke

Datne maahtah ovmessie unnebelåhkoesiebrieh bïeljelidh jïh dejnie eadtjohke årrodh.