Regio Stars Västerbotten

Regio Stars Västerbotten är ett initiativ av Region Västerbotten, inspirerat av Europeiska kommissionens tävling Regio Stars, i syfte att uppmärksamma nytänkande regionala utvecklingsprojekt i Västerbotten med finansiering av regionala utvecklingsmedel eller EU-fonder.

Med utmärkelsen vill Region Västerbotten visa hur aktörer i länet förverkligar och utvecklar regionala strategier till nytta för västerbottningarna. 

Till Regio Stars Västerbotten kan alla nominera ett projekt som uppfyller kraven för att ge inspiration till andra som söker och/eller driver projektmedel för att bidra till den regionala utvecklingen. 

Sökande till utmärkelsen kan välja att positionera sig i en av sex kategorier, alla med koppling till prioriteringarna i den regionala utvecklingsstrategin för Västerbotten. Nominerade bedöms efter hur de utmärker sig genom bidrag till önskvärd samhällsförändring enligt prioriteringen och efter hållbarhetsfokus i genomförda aktiviteter enligt inriktningarna Sammanhållen region, Jämlik och jämställd inkludering samt Föregångare i omställning.

Prioriteringar 

1.En nytänkande och smart region 

Projektet bidrar till kapacitet för samverkan och samhandling, digitalisering och nya lösningar samt utveckling av innovationer. 

2. En region med platsbaserad hållbar näringslivsutveckling 

Projektet bidrar till kapacitet för samverkan och samhandling, växande, starkare och nya livskraftiga företag 

3. En nära tillgänglig region 

Projektet bidrar till kapacitet för samverkan och samhandling, hållbar mobilitet, investeringar i hållbara transportsystem och digital infrastruktur 

4. En region med hållbara livsmiljöer att bo, verka och leva i 

Vi bidrar till kapacitet för samverkan och samhandling, utveckla och förvalta naturarv, livsmiljöer, en aktiv fritid, kultur och kulturarv samt hållbar konsumtion, inklusive energianvändning 

5. En hälsofrämjande region 

Vi bidrar till kapacitet för samverkan och samhandling, hälsosamma levnadsvanor, hälsosamma arbets- och verksamhetsmiljöer samt trygg vård och social omsorg, särskilt för barn, unga och sårbara grupper 

6. En region rik på kompetenser 

Vi bidrar till kapacitet för samverkan och samhandling, likvärdigt deltagande i arbets- och samhällsliv, särskilt genom utbildning samt kompetensförsörjning i företag och verksamheter 

Inriktningar för hållbarhetsfokus 

Sammanhållen region - Regionala utvecklingsinsatser bidrar till en platsbaserad, utåtriktad och integrerad utveckling av städer, landsbygder och glesbygder inom och utanför länet, för att Västerbotten ska vara en sammanhållen region. 

Jämlik och jämställd inkludering - Regionala utvecklingsinsatser bidrar till att länet säkerställer att skillnader mellan grupper utjämnas för en jämställd och inkluderande utveckling. 

Regionala utvecklingsinsatser bidrar till att länet blir en föregångare i omställningen till ett cirkulärt samhälle med beredskap för klimat- och miljöförändringar 

De vinnande projekten i respektive kategori kommer att uppmärksammas vid Region Västerbottens Mötesplats Lycksele, i digitala forum och genom offentliga tillkännagivanden till press och allmänhet. Vinnaren ges även möjlighet att presentera sitt projekt för Region Västerbottens förtroendevalda. 

 

Kriterier 

• Projekt är pågående eller nyligen avslutat 

• Projektet erhåller projektmedel från Region Västerbotten, Tillväxtverket, EU:s regionala program för Övre Norrland, ESF, Interreg -BA/Nord/Aurora, NPA, Landsbygdsprogrammet, LEADER, Fiskerifonden, Östersjöprogrammet och/ eller från Vinnova. EU:s sektorsprogram. 

• Projekt passar in i en av de 6 kategorierna 

• Projekt bidrar till en hållbar utveckling genom att ha ett hållbarhetsfokus i genomförandet (Sammanhållen region, Jämlik och jämställd inkludering samt Föregångare i omställning) 

• Projekt är inte ”business as usual” utan bidrar med en nytänkande och innovativ verksamhet. 

• Projekt är huvudsakligen utövat i Västerbotten 

En jury bestående av ledningsgruppen för regional utveckling vid Region Västerbotten utser vinnaren i respektive kategori som kommer att tillkännages vid Mötesplats Lycksele den 7 juni 2022. 

Hur ansöker jag? 

Gå in på den här länken och fyll i formuläret! 

Ansökan måste skickas in senast 12 maj 2022.