Fördjupande granskningar

Här hittar du 2022 års fördjupade granskningar samt ett kortfattat sammandrag av varje rapport. Revisorerna lämnar över granskningen tillsammans med en skrivelse med revisorernas bedömningar till granskad nämnd. Nämndens svar till revisorerna kallas yttrande.

Nr 2/2022 Granskning av efterlevnad av dataskyddsförordningen (GDPR) 

Nr 1/2022 Granskning av IT- och informationssäkerhet