Personcentrering

Behöver ni stöd i ert utvecklingsarbete av personcentrerat arbetssätt och införande av patientkontrakt i er verksamhet? Bildspelet nedan kan vara ett stöd i ert fortsatta arbete och en hjälp på vägen. Det innehåller information om vad Nära vård och personcentrering är och att patientkontraktet är ett verktyg som stödjer ett personcentrerat arbetssätt.

En viktig del för utveckling av ett personcentrerat arbetssätt är att fråga och lyssna på patienter och närståendes berättelser hur de upplever vården och omsorgen. Deras berättelse är värdefulla i diskussioner om nya eller ändrade arbetssätt. Berättelserna ger även en nulägesbild som grund för fortsatt utveckling av ett personcentrerat arbetssätt. 

Materialet är ett stöd till första linjens chefer att tillsammans med sina medarbetare fortsätta utvecklingsarbetet med personcentrerat arbetssätt och införande av patientkontrakt. Som en del av processen rekommenderas att varje chefsnivå går igenom materialet i sina ledningsgrupper/arbetsgrupper och tar in patienters egna berättelser i sitt arbete.

Regionen har, i samråd med länets kommuner, tagit fram en handlingsplan för kontinuitet, fast vårdkontakt, fast läkarkontakt i primärvården och patientkontrakt. I Regionens verksamhetsplan 2022, finns uppdraget att utvärdera nuläge och föreslå former för fortsatt process mot införande av patientkontrakt som en del av personcentrering och omställning till Nära vård. I planen anges bland annat att primärvården ska använda SKR:s frågor, vilket är de frågor som bildspelet utgår från.

Bildspelet kommer att kompletteras med förslag på struktur för dokumentation i patientjournal för planering, samordning och uppföljning av patientens behov av vård och omsorg.

Bildspel - Vad är viktigt för dig? Steg mot en ökad personcentrerad vård för västerbottningen

Stödmaterial

Frågor till patient, ifyllbar pdf

Frågor till verksamhet, ifyllbar pdf

Sammanställning för frågor till patient och brukare

Dialogduk för patientkontrakt från SKR

Filmen är baserad på rapporten "Västerbottningens tankar om vård och omsorg 2021"