Regionala samverkansgrupper

Inom den regionala samverkan för hälsa, vård och omsorg finns olika grupper av förtroendevalda och tjänstepersoner.

Samråd hälsa, vård och omsorg - samverkan mellan förtroendevalda

Samråd hälsa, vård och omsorg är arenan för politisk samverkan på regional nivå. Här lyfts frågor som behöver politiskt samråd, eller som inte kan lösas lokalt eller på tjänstepersonsnivå. Frågorna ska vara angelägna för hela länet och det ska finnas behov av politiskt samråd. Samråd hälsa, vård och omsorg kan föreslå områden som är angelägna att prioritera och utveckla gemensamt. Det kan även enas om rekommendationer till beslut hos kommunerna och regionen.

Länssamverkansgruppen – samverkan mellan tjänstepersoner

Länssamverkansgruppen tar sig an frågor rörande samverkan som bör lösas på regional ledningsnivå. Länssamverkansgruppen driver utvecklingsarbete inom flera områden; barn och unga, vuxna och äldre, hjälpmedel och patientsäkerhet. Omställningen till Nära vård är centralt i samverkan. Exempel på områden kan vara planering av vårdinsatser när personer skrivs ut från sjukhus, samordning av skola/elevhälsa, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri, eller vårdens kvalitet och tillgänglighet i länets alla delar. Länssamverkansgruppen kan lyfta frågor vidare för politisk samverkan till Samråd hälsa, vård och omsorg.

Isälvsleden

Isälvsleden. Foto: Anna-Karin Drugge

Beredningar/råd

Det finns fyra beredningar med inriktning mot olika målgrupper. Beredningarna får uppdrag från, och kan även föreslå angelägna områden att utveckla till Länssamverkansgruppen.

Beredning barn och unga arbetar med utvecklingsfrågor och samverkan kring målgruppen barn och unga.

Beredning vuxna och äldre arbetar med utvecklingsfrågor och samverkan kring målgruppen vuxna och äldre.

Samverkansråd patientsäkerhet har som uppdrag att verka för en säker, ändamålsenlig vård och utveckla det systematiska patientsäkerhetsarbetet.

Hjälpmedelsrådet ska verka för en samordnad, kvalitetssäker och kostnadseffektiv hjälpmedelsprocess. Mer om Hjälpmedelsrådet

Deltagare, mötestider och protokoll för regionala samverkansgrupper

Britta Edström Regional samverkanskoordinator
E-post
britta.edstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
073-050 05 97
Katarina Lindahl Regional samverkanskoordinator
E-post
katarina.a.lindahl@regionvasterbotten.se
Mobil
073-141 85 95
Sofia Ögren Regional hjälpmedelskoordinator
E-post
sofia.ogren@regionvasterbotten.se
Telefon
073-066 87 99