Regional digitaliseringsstrategi

Västerbottens regionala digitaliseringsstrategi 2022-2030 (RDS) är Västerbottens läns gemensamma inriktning för digitalisering.

Den ska stärka vår förmåga att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin. Strategin lyfter fram fokusområden som sammantaget stärker detta och bidrar till att Västerbotten fortsatt är en pådrivare av den digitala utvecklingen och omställningen.

Strategin är styrande för vårt arbete med att stärka digitalisering i Västerbotten hos offentlig, privat och idéburen sektor och ska vägleda länets aktörer i sitt digitaliseringsarbete. Som ett led i detta koordinerar vi idéer till samverkan och projekt fortlöpande, men framför allt inför utlysningar inom europeiska fonder och program.

Bild som illustrerar områden inom strategin

Digitaliseringsstrategin identifierar fem fokusområden med tillhörande nyckelåtgärder för att stärka regionens gemensamma förmåga och kapacitet till digital omvandling och omställning:

Digitala infrastrukturer
Västerbotten behöver ha grundläggande förutsättningar för att individer, företag och organisationer i hela Västerbotten ska kunna ta del av de möjligheter som digitaliseringen medför.

Digital delaktighet
Om inte alla kan och vill vara en del av det digitaliserade samhället kan Västerbotten inte heller realisera nyttan med digitalisering. Det uppstår också utanförskap och klyftor i samhället.

Digital kompetens
Samhällets digitalisering för med sig möjligheter och förenklar vardagen, men medför också ett krav på mer återkommande förändring vilket kräver kompetens, både bred och spetsig.

Digital säkerhet
Allt fler människor, saker, platser och tjänster är kontinuerligt uppkopplade. Det skapar enorma möjligheter, men också stora risker och sårbarheter, som måste hanteras.

Digital innovation
Västerbotten behöver stärka och utveckla förmågan och förutsättningarna för att öka antalet digitala och datadrivna innovationer.

 ---

Inom varje fokusområde finns såväl breda frågor som adresserar grundläggande funktioner som mer spetsiga insatser som driver på och utvecklar digitaliseringen i Västerbotten.

Framtagandet av strategin har präglats av deltagande från akademi och offentlig sektor, näringsliv och idéburen sektor. De har i bred uppslutning varit delaktiga i framtagandet av den och vi hoppas att vi i strategin tillsammans ska hitta vägledning, inspiration och en plattform för samverkan.

Ladda ned den regionala digitaliseringsstrategin här:
Regional digitaliseringsstrategi för Västerbotten 2022-2030 

Download the regional digitalisation strategy:
Regional Digitalisation Strategy for Västerbotten 2022-2030

 

 

 

 

 

Magnus Rudehäll Enhetschef Digitalisering och Innovationsledning
E-post
magnus.rudehall@regionvasterbotten.se
Mobil
070-608 48 88
Bild på Magnus Rudehäll