Workshop B Utveckla behoven

Här hittar du instruktioner och material för workshop B.

Tidsåtgång: Cirka 90–120 minuter.
Mål: Utforska vad visionen innebär operativt, konkretisera och ta fram idéer.

Förberedelser

 • Läs igenom instruktionerna så att du vet tydligt vad som ska göras.
 • Sätt ett ungefärligt tidsschema för hur länge varje del får ta, så att ni hinner igenom agendan inom er mötestid.
 • Se till att en eller flera (vid gruppindelning) sekreterare är redo att föra anteckningar.

 

Körschema (förslag)

1. Repetera filmen

Visa visionsfilmen igen, även om deltagarna redan har sett den så kommer det vara olika länge sedan.

(Om flera deltagare inte har sett den och är allmänt icke-bekanta med visionsarbetet, passar kanske Workshop A bättre.)

2. Diskussion princip 1–4

Nedan upplägg repeterar ni för var och en av de fyra principerna. Anpassa tiden för diskussion av varje princip utifrån total tillgänglig tid så att ni hinner alla.

När ni sett filmen jobbar ni med en princip åt gången för att fokusera diskussionen. Jobba i dessa två steg med varje princip:

 1. Repetera vad principen handlar om. Kika på klippet om principen och gå igenom den fördjupande informationen under varje klipp, bestående av bl.a. citat från vår insiktsstudie och beskrivningar av principen från rapporten.
 2. Be deltagarna att individuellt skriva ned idéer på hur verksamheten behöver utvecklas eller förändras för att arbeta mer utifrån den givna principen. Ta hjälp av prompten nedan för att leda tankarna rätt eller formulera dig helt fritt:

För att vi ska kunna leverera detta krävs att …

Här kan deltagarna notera både stora och små saker, konkreta och abstrakta. Be dem tänka utifrån sitt eget perspektiv och sin kunskap. Har deltagarna svårt att komma igång, kan du ge några exempel. (Längst ned på denna sida ligger SKR:s sju frågor till vårdgivaren som du också kan använda som hjälp för att föda tankar hos deltagarna.)

När alla fått chansen att fundera och skriva av sig lite, lyft till diskussion i helgrupp där du eller en sekreterare samlar in och dokumenterar de poänger som kommit fram.

Är ni fler än sju i gruppen? Dela i redovisningsdelen upp er i smågrupper så att fler har chans att komma till tals och ha istället en sekreterare per grupp.

Repetera och visa varje nyckelprincip separat:

1. Arbeta proaktivt med invånarnas hälsa 

 Om principen ur insiktsstudien:

“Invånaren ska känna att vården ligger ett steg före och tänker på mig. Istället för att hen behöver ta tag i saker och fundera, så har vården ordnat och funderat åt mig som invånare och visat att de bryr sig och tänker på mig – även om jag kanske inte just nu har ett tydligt vårdbehov.”

Relaterade citat från intervjuerna:

“De känner till mig rätt bra. Inte alltid jag behöver ringa, utan jag har fått bekanta. Ibland ringer dom (sjukhuset) mig och hör hur jag mår.” – Man i glesbygd, 95 år

“Ibland ringer min fasta läkarkontakt och kollar läget till och med. Ibland när jag ligger inlagd på sjukhuset.” – Man i stad, 75 år

Denna nyckelprincip relaterar till temat “Från reaktiv till proaktiv och hälsofrämjande” i SKR:s material “Nära vård”.

2. Öka tillgängligheten och åtkomsten

 Om principen ur insiktsstudien:

”Invånaren ska känna att den har åtkomst till vården på ett tydligt och enkelt sätt. Hen ska kunna hitta rätt väg in utan att vara en erfaren navigatör av vården.”

Relaterade citat från intervjuerna:

”Jag blir sällan uppringd när jag kontaktat psykiatrin. […] Jag känner mig avsnäst.” – Kvinna, 47 år

”Det tar sån tid att komma i kontakt med vårdcentralen ibland. Sen när man är orolig över någonting så är det jobbigt att behöva vänta.” – Kvinna i stad, 81 år

”Om jag ringer på morgonen så får jag svar ungefär vid tretiden på eftermiddagen. […] Om jag inte är så dålig går det bra, men om jag inte är så bra är det ju inte bra.” – Kvinna i stad, 81 år

3. Möjliggör personliga relationer 

Om principen ur insiktsstudien:

”Invånaren ska känna en personlig koppling till vården. Upplägg som leder till färre men djupare kontakter, till en mer intim koppling mellan invånare och vårdgivare, kommer ge en trygghet och förbättra kontakten mellan vården och invånaren.”

Relaterade citat från intervjuerna:

“Jag kan höra av mig och så löser det sig, om det så är till [namn] på kommunen, eller ALS-teamet.” – Man, anhörig till ALS-sjuk, 75 år

”Var det något som tillstötte så var det bara att ringa så det var inga bekymmer. Det var kontinuitet – samma läkare, samma vårdcentral.” – Kvinna i stad, 85 år

”Det stora problemet är att det inte finns någon kontinuitet i vilka läkare jag träffar och den hjälp jag får från dem.” – ”Äldre” kvinna, glesbygd

Denna nyckelprincip relaterar till temat “Från organisation till relation” i SKR:s material “Nära vård”.

4. Ta ett helhetsgrepp om invånarens vård

Om principen ur insiktsstudien:

”Invånaren ska uppleva att vården har ett helhetsgrepp om situationen. Detta skapar både trygghet och en bättre total kvalitet på insatsen. Utgångspunkten för vad som upplevs som en sammanhängande helhet, är invånarens upplevelse – inte vårdens organisation.”

Relaterade citat från intervjuerna:

”Jag vill ha EN kontaktväg som förstår HELA bilden, istället för enskilda specialisters vy.” – Man i stad, 45 år

”Läkarna på NUS är alltid pålästa om mitt fall. Fungerar väldigt bra mellan avdelningarna." – Man, 60+

”ALS-teamet är mycket värdefullt. […] De förstår situationen.” – Man i stad, 75 år

”Jag är orolig vad som skulle hända om inte jag fanns till hands. […] Många kockar är involverade, mycket kan gå fel.” – Man, anhörig till multisjuk, 47 år

Denna nyckelprincip relaterar till temat “Från isolerade vård- och omsorgsinsatser till samordning utifrån personens fokus” i SKR:s material “Nära vård”.

 

Förslag: Ta hjälp av SKR:s sju frågor till vårdgivaren för att fånga upp arbetet med patientkontrakt

 1. Vet ni om era patienter känner att de kan ha fokus på att leva livet och litar på att de lätt får hjälp från er när de behöver det?
 2. Har ni en överenskommelse med patienterna som utgår från vad som är viktigt för dem, där de vet vad de ska göra för att må bra, vad de ska göra om de blir sjuka och vad ni i vården ska göra?
 3. Har patienterna enkla sätt att ta kontakt med er?
 4. Erbjuder ni patienterna en fast vårdkontakt (vid behov)?
 5. Vet patienterna alltid sitt nästa steg?
 6. Har ni och patienten tillsammans kommit överens om tiden för nästa kontakt?
 7. Har era patienter en överblick av sina olika planer i vården och får hjälp med samordning vid behov?