Workshop C Samverkan och organisation

Här hittar du instruktioner och material för workshop C.

Tidsåtgång: Cirka 90–120 minuter.
Mål: Utforska vad visionen innebär operativt, konkretisera och ta fram idéer.

Förberedelser

 • Läs igenom instruktionerna så att du vet tydligt vad som ska göras.
 • Sätt ett ungefärligt tidsschema för hur länge varje del får ta, så att ni hinner igenom agendan inom er mötestid.
 • Se till att en eller flera (vid gruppindelning) sekreterare är redo att föra in anteckningar.

I den här workshopen börjar ni, utifrån visionsfilmen, utforska vad som krävs organisatoriskt, vilka mandat och ägarskap i de olika frågorna som behöver tydliggöras och vilka strategiska beslut som skulle möjliggöra omställningen. Fokus ligger på samverkan, organisation och helhetsperspektiv. Nedan följer ett förslag på olika diskussionsfrågor och ramar för samtal som hjälper er hitta olika infallsvinklar och kan fånga upp viktiga frågor som visionen ger upphov till.

Körschema (förslag)

1. Repetera filmen

Visa visionsfilmen igen, även om deltagarna redan har sett den så kommer det vara olika länge sedan. Om flera deltagare inte har sett den och är allmänt icke-bekanta med visionsarbetet, passar kanske format A bättre.

 

2. Samverkan som möter invånarnas behov

För att kunna utveckla befintlig samverkan eller nya konstellationer behöver vi först utgå ifrån vilket behov vi ska möta. En bra start är att öppna diskussionen med att prata om vilka lösningar i filmen som kommer kräva att vi samverkar på en ny nivå. Håll perspektivet både lång- och kortsiktigt.

Uppgift: Koppla behov, insats och samverkansform.

 • Be gruppen ge exempel på samverkan som kommer krävas för att möta upp de olika behoven som filmen illustrerar; det kan vara intern samverkan, mellan region/kommun, näringsliv etc. Diskutera och klustra ihop utifrån vilken nivå som samverkan behöver ske - operativ, strategisk, politisk nivå?
 • Diskutera vilka konstellationer som redan finns idag - hur kan vi fördjupa dem? Vilka behov löser den som inte är möjligt av en enskild aktör?

Uppgift: Nya samverkansformer

 • Diskutera vilka nya konstellationer som behöver uppstå - hur får ni dem att hända? Vilka behov löser den som inte är möjligt av en enskild aktör?
 • Finns det konstellationer som kan uppstå bland aktörerna som sitter i rummet idag?
 • Vilka nya mandat kan uppstå i de olika samverkanskonstellationer som ni identifierat? Vilken handlingskraft skapar mandatet?

Uppgift: Samverkansorganisation

 • Hur skulle en samverkansorganisation kunna se ut som driver på utvecklingen och börja leverera visionens värde?
 • Finns det goda exempel på den typen av organisationer som ni kan dra lärdom av? Vilka är de i så fall?
 • Vad skulle nästa steg kunna vara för att öka kunskapen kring hur samverkan organisera

3. Fördjupning: Samverkanstrappan

Samverkanstrappan kan vara en bra hjälp för att identifiera samverkan och förstå på vilken nivå ni befinner er på idag. Se den som en process i rörelse där de olika nivåerna representerar utvecklingen av samarbetet. Trappan hjälper er också prata kring vad som idag kanske uppfattas som samverkan men som inte kommit så långt - vilken potential har den att utvecklas och skapa handling?

Introducera samverkanstrappan (powerpoint eller whiteboard)

Du kan be gruppen att sätta upp sina lappar utifrån var konstellationerna befinner sig och prata om konkreta steg att gå vidare. Exempelvis kanske det pågår regelbundna samtal mellan olika aktörer runt en fråga, vad krävs då för att samsyn ska uppstå? (att gå från 1-2, 2-3 osv)

1. Samtal

Utbyte av information mellan två eller flera människor.

2. Samsyn

Två eller flera människor/aktörer som delar samma bild av problemet eller utmaningen.

3. Samarbete

Samarbete handlar om att aktörer/organisationer går samman i processer eller projekt för att aktivt gemensamt göra insatser för att nå ett gemensamt mål.

4. Samverkan

Vid samverkan har alla aktörer/organisationer ett gemensamt mål men de arbetar var för sig utifrån sina förutsättningar och bidrar med sin del för att nå målet. Högsta nivån kallas ibland för flernivåstyrning eller governance.

Uppgift: Överblicka initiativ med trappan

I smågrupper eller i helgrupp (beroende på gruppens storlek): Identifiera var nuvarande initiativ som kräver någon nivå av samverkan befinner sig, placera dem på trappan och gå sedan laget runt. Diskutera utifrån följande frågor:

 • Vad krävs för att ta steg framåt? D.v.s. att gå från exempelvis 1 till 2, 2 till 3 osv.
 • Har vi en samsyn i gruppen på vad samverkan är utifrån trappans definition?
 • Ser vi ett värde i att ta oss längre eller kan exempelvis samsyn räcka i en fråga?

Källa

Samverkanstrappan

Mer information

Samverkanstrappan | Uppdrag Psykisk Hälsa

Samverkansformer för kommuner och regioner, digitalisering