Digitala Västerbotten 2023

Projektet Digitala Västerbotten 2023 ska i samverkan lyfta kompetens, samordna resurser och styrning för de grundläggande förutsättningarna inom informationssäkerhet, IT-arkitektur och förändringsledning.

Workshop
Workshop

Syfte

En grundläggande förutsättning för att digitaliseringens möjligheter ska kunna tas tillvara med IT-arkitektur och systematiskt informationssäkerhetsarbete är att det också kompletteras med kunskap, förståelse och insikt om vad digitalisering kan innebära för våra verksamheter samt ledningens roll i att skapa förutsättningar för- och leda förändringsarbete. Projektet vill medverka till att stärka den digitala mognaden.

Mål

Målsättningen är at utveckla regional samverkansstruktur och stärka förmåga kring grundläggande förutsättningar för informationssäkerhet, IT-arkitektur och förändringsledning. Detta är viktiga steg för att stärka förmågan och kapaciteten för digital transformation i syfte att möta samhällsutmaningar och minska regionala skillnader. Med bättre förutsättningar för hela Västerbotten skapas en sammanhållen region med likartade tjänster oberoende av bostadsort utifrån målsättningarna i regionala utvecklingsstrategin, en sammanhållen region, jämlik och jämställd inkludering. De stärkta grundförutsättningar som projektet har fokus på ökar möjligheterna till datadriven utveckling och bättre möjlighet att skapa digitala lösningar för en grön omställning.

Målgrupp

Målgruppen för projektet är regionens 15 kommuner och Örnsköldsviks kommun, ledningsfunktioner och tjänstepersoner som har sin arbetsuppgift kring informationssäkerhet och IT-arkitektur. Chefer och ledare har sin roll och ansvar i omställningen och behöver insikt och kompetens inom förändring och förändringsledning. En viktig aspekt av att höja kompetensen hos målgruppen är samverkan och erfarenhetsutbyte över organisationsgränserna.  

Projekttid

230401-240131

Projektet finansieras via regionala tillväxtmedel 1:1 och regional utveckling - Näringsliv och samhällsbyggnad, Region Västerbotten, samt medfinansiering från samtliga kommuner i Västerbotten samt Örnsköldsviks kommun.

Kaj Backman Samordnare Digitalisering
E-post
kaj.backman@regionvasterbotten.se
Mobil
070-616 57 47
Bild på Kaj Backman