Ditt arbetsmiljöansvar och straffansvar

Arbetsmiljöansvaret framgår av arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Det är fråga om insatser som arbetsgivaren är skyldig att genomföra för att förebygga att arbetstagare drabbas av ohälsa eller olycksfall.

Arbetsmiljöverket har tillsyn över arbetsmiljölagen och föreskrifterna och kontrollerar att arbetsgivaren följer dessa.

Fullmäktiges roll i det systematiska arbetsmiljöarbetet är att:

 • Fastställa en skriftlig Arbetsmiljöpolicy i samband med att mål och riktlinjer tas fram för regionen.
 • Fördela ansvarsområden till nämnderna och skriva in uppgifterna i reglementen för nämndernas verksamhet och arbetsformer. Se till att ingen arbetsmiljöfråga hamnar mellan nämnderna.
 • Följa upp 1 gång per år att nämnden driver verksamheten i enlighet med Arbetsmiljöpolicy och årligen följer upp sitt systematiska arbetsmiljöarbete.
 • Ge nämnderna ekonomiska resurser för arbetsmiljöarbetet.

Nämndens uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet är:

 • På uppdrag av fullmäktige se till att verksamheten drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och föreskrifterna för arbetsmiljön.
 • Verkställa fullmäktiges beslut och bland annat se till att konkreta arbetsmiljömål tas fram.
 • Se till att fördela uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet till förvaltningschefen.
 • Se till att förvaltningschefen har befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens för att kunna bedriva arbetsmiljöarbetet.
 • Ge förvaltningschefen rätt att fördela uppgifter så långt ut i organisationen så att det systematiska arbetsmiljöarbetet kan bedrivas ute på arbetsplatserna. Fördelningen innefattar också att säkerställa tillräckliga befogenheter, resurser och kunskaper för arbetet.
 • Se till att konsekvenserna för arbetsmiljön bedöms vid planerade förändringar innan dessa genomförs.
 • Se till att förebyggande åtgärder vidtas genom att ta med arbetsmiljöinvesteringar i det årliga budgetförslaget.
 • Se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp minst 1 ggr/år och fungerar både på förvaltningsnivå och ute på enheterna.

Om arbetsgivaren inte lever upp till sitt arbetsmiljöansvar kan Arbetsmiljöverket besluta om föreläggande eller förbud, med eller utan vite, mot arbetsgivaren. Ett beslut utan vite kan leda till straff, böter eller fängelse. Både tjänstepersoner och förtroendevalda kan drabbas av straff.

Du kan läsa mer på SKR:s och Arbetsmiljöverkets hemsidor

 

Cecilia Jurell HR-konsult Fysisk arbetsmiljö, hälsofrämjande arbetsplatser, chefers förutsättningar
E-post
cecilia.jurell@regionvasterbotten.se
Mobil
073-062 32 89
Viktoria Åkerlund HR-konsult Organisatorisk och social arbetsmiljö, Rehabilitering och arbetsanpassning
E-post
viktoria.akerlund@regionvasterbotten.se
Mobil
070-373 23 54
Malin Vennberg HR-konsult Systematiskt arbetsmiljöarbete, diskriminering och likabehandling
E-post
malin.vennberg@regionvasterbotten.se
Mobil
072-247 79 27