Digital omställning i Västerbottens industrier (DOVI)

Forskningen visar att små och medelstora företag halkar efter i den digitala omställningen, vilket påverkar företagens konkurrens- och attraktionskraft. I Region Västerbottens tidigare kartläggningar framkommer att majoriteten av små och medelstora företag anser att kompetens är ett av de största hindren för ökad digitalisering i företagen. Det är något som projektet DOVI vill förändra genom kunskapshöjande insatser om innovativ digitalisering och tydliga digitala strategier.

Det digitala samhället innebär nya och förändrade behov som företagen måste anpassa sig till. Många gånger är digitalisering också en förutsättning för att nå en grön omställning. Inom EU används ofta begreppet twin transition vilket innebär att den gröna och den digitala omställningen samverkar och påverkar varandra. För industrin är det särskilt viktigt i och med de ökade hållbarhetskraven som kommer från EU.

Syfte/mål
Projektet ska höja kunskapsnivån om digitalisering och digitaliseringens möjligheter att bidra till den gröna omställningen genom ett innovativt tänkande. På kort sikt ska projektet stärka Västerbottens industris små och medelstora företags förutsättningar att nyttja digitaliseringen för en grön och hållbar utveckling. 

På lång sikt ska projektet bidra till att företagen har tagit ett stort kliv framåt i sin digitala utveckling, vilket i sin tur har bidragit till en hållbar, jämställd och inkluderande industri. Företagens tillväxt- konkurrens- och attraktionskraft har stärkts, vilket gynnar Västerbottens företag och invånare.  

Aktiviteter
Projektet kommer att genomföra inspirationsföreläsningar i olika delar av Västerbotten. Ett tjugotal företag kommer dessutom att få handledning och stöd för framtagande av digitala strategier anpassade för just deras specifika verksamhet, där hållbarhet och inkludering är en naturlig del.

Detta ger företagen en fördjupad insikt och förståelse för digitaliseringens möjligheter. Med stöd av en digital strategi kan de ta nästa steg och investera i och/eller tillämpa den teknik som ger störst nytta hos dem. Projektet kommer även arbeta med samverkansforum mellan industri, forskning och offentlig sektor för kunskaps- och erfarenhetsutbyten.

  • Föreläsningar, workshops och seminarier
  • Handledning, stöd och praktiska verktyg för att utveckla digitala strategier
  • Samverkansforum mellan industri, forskning och offentlig sektor för kunskap- och erfarenhetsutbyten

Målgrupp
Små och medelstora industriföretag i Västerbottens län. Sekundär målgrupp är näringslivskontoren i Västerbottens län som erbjuds att delta i de kunskapshöjande aktiviteterna och i urval av företag för de fördjupade insatserna.

Projektet finansieras av Region Västerbotten och Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF. Projektet avslutas i februari 2026.

 

Lena Bieblad Digitalisering och innovationsledning
E-post
lena.bieblad@regionvasterbotten.se
Mobil
070-260 57 71
Bengt Strömgren Strateg Innovationsledning
E-post
bengt.stromgren@regionvasterbotten.se
Mobil
072-525 95 09