NYHETER 2021-04-27

Madelene Holmgren hos oss disputerar den 12 maj

Madelene har forskat på blodflöde och tryckfall i hjärnan hos strokepatienter. En ny teknik som baseras på undersökning med magnetkamera ger noggranna mätningar av blodflöde i hjärnans stora och små artärer. Med denna metod, tillsammans med modeller, så kan också tryckfall i hjärnans artärer studeras, t ex hos patienter som drabbats av stroke.

 

Ett sätt att mäta blodflöde i hjärnans artärer är med en relativt ny teknik som kallas 4D PC-MRI. Blodets hastigheter mäts genom en undersökning med magnetkamera. I avhandlingen presenterades metoder för att noggrant mäta blodflöde med hjälp av 4D PC-MRI. I avhandlingen utvecklades och presenterades också modeller för hur man kan studera tryckfall i hjärnans artärer. Denna typ av beräkning är särskilt intressant för strokepatienter med en förträngning i halspulsådern. Dessa modeller kan bidra med en ökad förståelse för när en tilltagande artärförträngning börjar påverka blodflödet till hjärnan. Metoden kan därför också användas som ett verktyg för planering och därigenom för att minska risker under kirurgi.

För att 4D PC-MRI ska kunna användas i större utsträckning så behöver metoder utvecklas för hur man snabbt går från avslutad undersökning till färdigt resultat. För att studera blodflödet och hur det förändras i olika sjukdomar behöver vi även kunna lita på att dessa metoder ger oss rätt värden. Ett mål med avhandlingen var därför att undersöka hur noggrant 4D PC-MRI kunde mäta blodflöde i de större artärerna i hjärnan.  

Om blodflödet till delar av hjärnan inte kommer fram kan hjärnans vävnad få syrebrist, så kallad ischemi, som i dess värsta form leder till stroke. Stroke och transitorisk ischemisk attack (TIA) orsakas ofta av en förträngning i någon av de stora halspulsådrorna. Detta kan behandlas med kirurgi, där förträngningen tas bort. I denna avhandling kombinerades 4D PC-MRI och modeller för att titta på om det fanns en skillnad i artärtryck mellan höger och vänster sida av hjärnan hos patienter med stroke och halskärlsförträngningar. Det skulle kunna bli en markör för hur påverkat tryck och flöden är i hjärnan på grund av förträngningen i det stora halskärlet. I patienterna användes också metoden för att predicera det tryck som kirurger uppmäter i kärlet under kirurgi, det så kallade stumptrycket. De predicerade värdena jämfördes med de som mättes under kirurgi och visade god överensstämmelse. Denna modell skulle kunna vara ett potentiellt verktyg för att förutsäga risk för ett för lågt blodflöde till hjärnan under kirurgi.

Här hittar ni en zoomlänk till disputationen: https://www.umu.se/kalender/madelene-holmgren--medicinsk-vetenskap-_10243671/

 

Tillbaka till nyhetslistan