NYHETER 2020-03-20

50 514 606 kronor till länets utveckling

Region Västerbottens regionala utvecklingsnämnd har beviljat totalt 50 514 606 kr fördelat på 33 olika utvecklingsprojekt. Projekten ska bidra till investeringar och insatser för regional tillväxt och rör bland annat hållbar utveckling, utbildning och digitalisering.

Här hittar du hela listan över de beviljade projekten:

1. Social Impact Academy

Regionala utvecklingsnämnden beviljar Coompanion Västerbottens län 2 700 000 kr.

Coompanion vill med Social Impact Academy skapa ett affärsutvecklingsstöd för näringslivet i Västerbotten med fokus på hur kompetens inom målen för Agenda 2030, uppdaterade affärsmodeller och ett tydligt ansvar för social och ekologisk hållbarhet kan bli starka konkurrensfaktorer.

2. ADDIFAB - Den additiva digitalstödda idéfabriken 4.0

Regionala utvecklingsnämnden beviljar Luleå Tekniska Universitet 1 791 025 kr.

ADDIFAB-projektets mål är att modernisera regionens tillverkande företag, genom att stödja ett teknikskifte till en mer digitaliserad produktion och struktur. Som pilotteknik för digitalisering kommer additiv tillverkning (AM, 3D-printing) användas.

 

3. Arkinera

Regionala utvecklingsnämnden beviljar Region Västerbotten 1 700 000 kr.

EU har tagit fram en referensarkitektur som syftar till att ensa den offentliga sektorns IT- miljöer. Denna arkitektur och andra initiativ har av SKR:s "digitaliseringsföretag" Inera kombinerats till en nationell referensarkitektur. Projektet Arkineras mål är att få de nationella initiativen kring IT-arkitektur att landa hos kommunerna.

4. Digital transformation för god och nära vård

Regionala utvecklingsnämnden beviljar Region Västerbotten 1 359 710 kr.

Projektets mål är att ta fram och implementera en strukturerad servicemodell där kommuner och Region Västerbotten tillhandahåller digitala tjänster och processer för en god, trygg och nära vård. 

5. AI/ML i hälso- och sjukvård

Regionala utvecklingsnämnden beviljar Region Västerbotten 849 105 kr.

Projektet syftar till att med hjälp av AI/ ML, bättre analysera och använda data till olika former av beslutsstöd, resursplaneringsverktyg och e-hälsotjänster som kan ge en ökad kvalitet och nytta för patienter som berörs av anestesi och intensivvård.

 

6. Mötesplats Digitala Västerbotten

Regionala utvecklingsnämnden beviljar Region Västerbotten 1 440 000 kr.

Projekt Mötesplats Digitala Västerbotten syftar till att skapa förutsättningar för att enskilda medarbetare i offentlig sektor, företag, akademi och civilsamhället i Västerbotten ska kunna ta del av och vara delaktiga i den omvandling av samhället som digitaliseringen medför. För att åstadkomma detta etableras en årligt återkommande regional mötesplats.

7. RegAI

Regionala utvecklingsnämnden beviljar Region Västerbotten 639 183 kr.

Projektet vill skapa en nätverksdriven och tillämpningsorienterad kunskapsökning som bidrar till att öka upptaget av AI hos aktörer inom regionen i syfte att stärka konkurrenskraft och effektivitet samt öka tillgången till data som ju är råvaran till all datadriven innovation.

8. 3D Wood printing - nya värden för framtidens samhällen

Regionala utvecklingsnämnden beviljar RISE Research Institutes of Sweden AB 600 000 kr.

Projektet syftar till att utveckla och demonstrera 3D-printingtekniker i trä. Projektet vill bidra till internationell samverkan och att fler aktörer utvecklar sin innovationsförmåga.

9. Utilization of drones, space data and artificial intelligence in primary production in Botnia Atlantica Area CyberGrass-case

Regionala utvecklingsnämnden beviljar LUKE Luonnonvarakeskus 621 555 kr.

CyberGrass-projektet utvecklar metoder för drönare och satelliter för att uppskatta kvantiteten och kvaliteten på gräsutbyten i området Interreg Botnia-Atlantica.

10. Digitala Västerbotten bredband 2020+

Regionala utvecklingsnämnden beviljar Region Västerbotten 2 686 400 kr.

Syftet med projektet är att minska antalet "vita fläckar" på bredbandskartan och med hjälp av detta projekt öka möjligheterna för företag och hushåll i Västerbotten att ansluta sig till ett fast bredbandsnät.

11. Programmeringsarbete

Regionala utvecklingsnämnden beviljar Region Västerbotten 3 906 286 kr.

Projektet ska genom ett sammanhållet programmeringsarbete bidra till att höja kunskapen om regionens platsspecifika utmaningar och styrkor genom regionala analyser. Projektet förväntas ge förutsättningar för tillväxtskapande projekt under nästa programperiod 2021-2027, vilket kommer att vara ett viktigt instrument för att förverkliga den regionala utvecklingsstrategin.

12. 5G för vård och omsorg i Övre Norrland, offentlig medfinansiering, Region Norrbotten

Regionala utvecklingsnämnden beviljar Luleå Tekniska Universitet 637 500 kr.

Projektet 5G för vård och omsorg syftar till att etablera fyra livskraftiga innovations- och testmiljöer inom ramen för femte generationens (5G) mobilnät för vård och omsorg i Övre Norrland. Projektet ska ge möjligheter till trådlös uppkoppling av boenden, hälsocentraler och hushåll och skapa förutsättningar för verklighetstrogna/verklighetsnära tester.

 

13. BSR S3 Ecosystemet 2019

Regionala utvecklingsnämnden beviljar Region Västerbottens 958 582 kr.

Projektet syftar till en mer strategisk gemensam strategi för Östersjöregionerna (BSR) gentemot S3, vilket behövs för att möjliggöra genomförandet och för att öka innovation och tillväxt i BSR-makroregionen.

14. OECD-studie och konferens Mining Regions Västerbotten Norrbotten Case Study

Regionala utvecklingsnämnden beviljar Region Västerbotten 822 861 kr.

Projektet syftar till att genomföra och förankra en komparativ internationell fallstudie av Västerbotten och Norrbotten som en ledande gruvregion i Norden och Europa. Studien ska utgöra en del i en större OECD-studie rörande Gruvregioner och städer, vilken inkluderar motsvarande fallstudier i Andalusien, Spanien och finska Lappland.

 

15. Hållbar utveckling i Västerbotten 2019-2022

Regionala utvecklingsnämnden beviljar Region Västerbotten 4 500 000 kr.

Projektet tar sin utgångspunkt i hållbarhetsutmaningar som identifierats för Västerbotten. Utifrån dessa ska projektet arbeta för att hållbarhetsintegrera det regionala utvecklingsarbetet.

16. Teknikstöd via RISE SMF‐kontor i övre Norrland

Regionala utvecklingsnämnden beviljar LTU Business AB 487 560 kr.

Projektets mål är att höja konkurrenskraften och undanröja tekniska hinder för etablering på nya marknader hos produktägande och/eller teknikinriktade små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten.

 

17. Datacenter Innovation Region - tillväxt och export

Regionala utvecklingsnämnden beviljar Luleå Tekniska Universitet 3 500 000 kr.

Projektet bygger vidare på ett fortfarande pågående projekt som fr.a. definierat ett innovationssystem för regional utveckling av datacenterbranschen genom aktiviteter inom ERUF insatsområde 1. Det planerade projektet ska stärka datacenterbranschen i Övre Norrland genom aktivt stöd till SMF för marknads- och exportaktiviteter.

 

18. Intersective Innovation 2.0

Regionala utvecklingsnämnden beviljar Piteå Science Park AB 1 347 090 kr.

Projektet erbjuder aktiviteter där deltagande företag ges möjlighet till aktivt lärande kring olika delar av innovationsprocessen och att utveckla idéer tillsammans med företag från andra branscher. Aktiviteterna främjar möten i skärningspunkter mellan branscher, samt erbjuder rådgivning, affärsutveckling, nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte.

 

19. Finding innovations to Accelerate Implementation of electric Regional aviation (FAIR)

Regionala utvecklingsnämnden beviljar Kvarkenrådet rf. 1 148 400 kr.

Projektets huvudsakliga mål är att utarbeta en metodik för en tidig och effektiv kommersialisering av eldrivet regionalflyg i Botnia Atlantica-regionen. Syftet är att regionen snabbt ska kunna realisera samhällsnyttor som projektet identifierar och att förstärka effekterna av dessa genom att implementera innovationer inom privat och offentlig sektor.

 

20. Cutaway Peatlands in Botnia Atlantica Region

Regionala utvecklingsnämnden beviljar Seinäjoki University of Applied Sciences 1 250 330 kr.

Projektets mål är att tillhandahålla innovativa affärsmodeller för efterbehandling av avslutade torvtäkter och att förhindra klimatförändringar och minska klimatpåverkan i Botnia Atlantica-regionen. Nya innovativa alternativ för efteranvändning av torvtäkterna, som generering av kolkrediter, paludiculture och agroforestry och affärsmodeller kopplade till dessa studeras i detta projekt.

 

21. Medfinansiering Leader Lappland 2020

Regionala utvecklingsnämnden beviljar Leader Lappland 2020, Ideell Fören. 2 924 578 kr.

Satsningen inom Leader Lappland har tre övergripande mål:

- Främja utvecklingen av fysiska och sociala miljöer där människor vill leva och bo.

- Stärka människors kompetens och samhällsengagemang

- Främja utveckling av regionens näringsliv och breddning av den lokala arbetsmarknaden.

22. Leader Skellefteå Älvdal

Regionala utvecklingsnämnden beviljar Skellefteå Älvdal Ideell Fören 1 462 870 kr.

Projektets verksamhet ska bidra till att skapa förutsättningar för bra livskvalité i form av innovativ lokal service, möjligheter till en aktiv fritid, fungerande logistik, bra kommunikationer och nya sociala mötesplatser. Dessutom ska projektet leda till en levande landsbygd där det skapas nya arbetstillfällen, nya produkter och besöksanledningar.

 

23. Networking North

Regionala utvecklingsnämnden beviljar Umeå Universitet 3 424 198 kr.

Bildmuseets projekt Networking North syftar till att stärka förutsättningarna för professionella bildkonstnärer att bo och verka i Västerbotten och norra Sverige. Målet nås genom att konstnärer erbjuds branschkontakter med nationella och internationella konstmuseer och curatorer, kompetensutveckling, curatoriell handledning och direkta konstnärliga uppdrag.

 

24. Digga

Regionala utvecklingsnämnden beviljar Bjurholms kommun 796 783 kr.

I Bjurholms kommun har inte företagen möjlighet att sköta sina ärenden med kommunen via nätet. Projektet omfattar en digital plattform för att utveckla och bygga fler e-tjänster, en digital brevlåda, möjlighet till e-signatur samt att upprätta en "mina sidor funktion". Alla funktioner ska även anpassas till framtida e-arkivering.

 

25. Becoming a Professional Nurse

Regionala utvecklingsnämnden beviljar Umeå Universitet 562 237 kr

Becoming a Professional Nurse (BeProf), ett interregionalt Botnia Atlantica projekt som avser att bidra till att säkerställa tillräcklig arbetskraft inom hälso- och sjukvården. Projektet är ett samarbete mellan Sverige, Norge och Finland.

 

26. Design av Automation och Robotisering i Industriella SMF (DARIS)

Regionala utvecklingsnämnden beviljar Industriellt Utvecklingscentrum Norr AB 1 060 000 kr.

Projekt DARIS syftar till att öka konkurrenskraften och lönsamheten hos tillverkande små och medelstora industriföretag i norra Sverige genom att stötta företagen i införandet av automation och robotar i sina produktionssystem.

27. SIKT 2.0

Regionala utvecklingsnämnden beviljar Region Västerbotten 3 499 991 kr.

Projektet syftar till att utveckla metoder och utökad samverkan för att bidra till ökad sysselsättning för individer utanför arbetsmarknaden i glest befolkade kommuner.

28. Testbädd Smart Kompetensförsörjning

Regionala utvecklingsnämnden beviljar Region Västerbotten 497 607 kr.

Projektet syftar till att utifrån den etableringsbild som finns i länet skapa relevans för och spetsa till det regionala basuppdraget inom kompetensförsörjning. Det ska ske genom en genomlysning av kompetensförsörjningsbehoven samt framtagande av en behovsbaserad arbetsform, initialt riktat mot Västerbottens tillverkningsindustri.

 

29. Attraktiv Industriregion

Regionala utvecklingsnämnden beviljar Industriellt Utvecklingscentrum Norr AB 1 050 002 kr.

Projektet syftar till att industriella- och industrinära små- och medelstora företag i Västerbotten och Norrbotten ska få bättre möjligheter att attrahera nödvändig kompetens.

30. Extracting value from logging residues (ExtraValore)

Regionala utvecklingsnämnden beviljar LUKE Luonnonvarakeskus 938 871 kr.

Projektet ExtraValore, LUKE Luonnonvarakeskus med Biofuel Region och Sveriges lantbruksuniversitet som svenska parter och syftar till att utveckla resurseffektiva sätt att nyttja biomassa och avverkningsrester från skogsbruket.

31. STINA - Styrkor, utmaningar och gränsöverskridande innovationssamverkan i BA-området

Regionala utvecklingsnämnden beviljar Region Västernorrland 490 000 kr.

Projektets syfte är att stärka samverkan inom vårt gränsregionala område, stimulera tillväxt och efterfrågan samt stärka innovationssystemet inom Botnia Atlantica-området.

 

32. ReAct InnovAging

Regionala utvecklingsnämnden beviljar Umeå Universitet 456 882 kr.

Projektets mål är att i samarbete med vårdaktörer inom den offentliga och privata äldreomsorgen utveckla och därefter implementera innovativa lösningar som kan användas för att öka personalens kunskap om vården av multisjuka äldre.

 

33. Gastronomisk Kompetens i MidtSkandia

Regionala utvecklingsnämnden beviljar Midtskandia 405 000 kr.

Projektet Gastronomisk Kompetens i MidtSkandia avser att etablera ett lokalt innovativt gastronomiskt kompetenscenter som långsiktigt säkerställer kompetensförsörjning och utveckling, gastronomisk utveckling samt förädling av lokala råvaror och lokala mathantverkstraditioner i gränsregionen Helgeland/Västerbotten. 

 

 

 

Tillbaka till nyhetslistan