Applikation mäter antibiotikakonsumtion i realtid

Region Västerbotten är bäst i Sverige när det gäller smart användning av antibiotika inom öppenvård. Nu blir det möjligt att mäta antibiotikakonsumtion i realtid på länets intensivvårdsenheter. – För att behålla kraften i våra antibiotika behöver vi använda dem så smart som möjligt. För att göra det måste vi kunna mäta hur de används och det har vi inte kunnat tidigare, säger Andreas Winroth, läkare på Vårdhygien.

Antibiotika-app
Mattias Andersson, Andreas Winroth och Camilla Brorsson har arbetet fram den nya applikationen. Foto: Jan Alfredsson

Applikationen som gör det möjligt att mäta antibiotikakonsumtion i realtid har nyligen börjat användas på Region Västerbottens fem intensivvårdsenheter. Den är den första i sitt slag i Sverige och har fått namnet Antimicrobial Consumtion App, AC-A.

Förebygga infektioner

AC-A har utvecklats i ett samarbete mellan Operationscentrum, Vårdhygien och Strama och är ett verktyg för optimering av antibiotikabehandling inom intensivvården. I förlängningen är syftet att förebygga infektioner orsakade av multiresistenta bakterier hos intensivvårdspatienter.

– Internationellt sett är antibiotikaresistens ett stort hot mot intensivvårdens patienter och orsak till ökad dödlighet, förlängda vårdtider och ökade kostnader. AC-A är ett av flera projekt som syftar till att förbättra antibiotikaanvändningen också i slutenvården, säger Andreas Winroth.

Hög konsumtion

Enligt nationella övervakningsdata ökar antibiotikaresistens bland sjukdomsorsakande bakterier i Sverige. Dessutom har intensivvård till sin natur en hög antibiotikakonsumtion, vilken i sin tur är en riskfaktor för selektering av motståndskraftiga mikroorganismer.

På intensivvårdsenheterna vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå har antibiotikakonsumtion under två år registrerats med hjälp av AC-A.

– Det visar sig att 92 procent av de som har en vårdtid längre än 48 timmar behandlas med antibiotika och 68 procent av alla patienter. 74 procent av de preparat som används utgörs av så kallade bredspektrumantibiotika, säger Andreas Winroth.

Bytte journalsystem

Idén till AC-A kom i samband med att Operationscentrum bytte journalsystem för några år sedan.

– Vi har byggt en underliggande IT-struktur där all patientinformation som skapas vid varje vårdtillfälle skickas till en egenägd databas, Pin-databasen, säger Mattias Andersson, IT-konsult på Pin-förvaltningen och ansvarig för den tekniska delen av applikationen.

Den gör det möjligt att bearbeta lagrad information utan att behöva ta hänsyn till den som äger journalsystemet.

Ökad patientsäkerhet

– Utvecklingen av AC-A är ett exempel hur olika kompetenser med små medel kan skapa innovationer som gör skillnad för patientsäkerheten, säger Camilla Brorsson, chef på intensivvårdsavdelningen vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

– Nästa steg är nu att se hur vi ska använda applikationen på bästa sätt. Möjligheter finns att använda den både för att utvärdera förbättringsprojekt när det gäller antibiotikaanvändning och i forskningssyfte. Det gäller alla fem intensivvårdsenheter i länet där AC-A nu är i drift.

Tillbaka till nyhetslistan