Infrastruktur och kollektivtrafik

Transporter till, från och inom Västerbotten är en viktig förutsättning för regionens utveckling, för alla som bor och verkar i, samt besöker länet. Ett brett och väl fungerande transportsystem knyter ihop städer, lands- och glesbygder med varandra och vidare till omvärlden. Trafiken omfattar gång, cykel, taxi, buss, tåg, bil, lastbil, sjöfart och flyg, men nya färdsätt utvecklas och växer fram. Den fysiska transportinfrastrukturen omfattar gång- och cykelbanor, vägar, järnvägar, farleder, hållplatser, resecentra, flygplatser och hamnar.

 Vacker bilväg i fjällen. Fotograf Jonas Westling

Region Västerbotten har ett brett ansvar för transporter 

Region Västerbotten är länets kollektivtrafikmyndighet. Regionen har därmed det yttersta ansvaret för den allmänna kollektivtrafiken i länet. 

Förutom att vara kollektivtrafikmyndighet så finansierar Region Västerbotten vissa delar av kollektivtrafiken. Region Västerbotten finansierar buss-, tåg och anropsstyrd kollektivtrafik över mellan länets kommuncentra samt till grannlänen. Kommunerna finansierar kollektivtrafik som huvudsakligen går inom kommunen. 

Region Västerbotten har delegerat ansvaret till Länstrafiken i Västerbotten AB och Norrtåg AB att upphandla entreprenörer/operatör för själva driften av trafiken. 

Länstrafiken i Västerbotten ägs av Region Västerbotten. Länstrafiken har uppdraget att ansvara för busstrafiken. Bussgods i Norr AB är ett dotterbolag till Länstrafiken. Bussgods ansvarar för det gods som transporteras med Länstrafikens bussar. Kollektivtrafikmyndigheten har överlåtit ansvaret för Skellefteå tätortstrafik till Skellefteå kommun. Trafiken utförs av det kommunala bussbolaget Skellefteå buss.

Länstrafiken ansvarar också för beställningscentralen för serviceresor. Beställningscentralens ansvar omfattar att upphandla, beställa och samordna alla ringbilar (den anropsstyrda allmänna kollektivtrafiken), sjukresor, vissa kommunala resor samt riksfärdtjänst- och färdtjänstresor för kommunerna Lycksele, Malå, Nordmaling, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele. Skellefteå ansluter sig till beställningscentralen vid halvårsskiftet 2023.

Region Västerbotten äger Norrtåg AB tillsammans med kollektivtrafikmyndigheterna i Norrbotten, Västernorrland och Jämtland. Bolaget ansvarar för tågtrafiken inom Norrtågsystemet.

Region Västerbotten är länsplaneupprättare. Det innebär att regionen har regeringens uppdrag att ta ett samlat ansvar för transportinfrastrukturplanering i Västerbotten och besluta om Länsplan för regional transportinfrastruktur. Länstransportplanen visar hur regionala bilvägar, gång- och cykelvägar och kollektivtrafikanläggningar ska utvecklas.
 
Tillsammans med andra organisationer så bedriver Region Västerbotten påverkansarbete inom EU och nationellt. Målet är att de transportinfrastrukturinvesteringar som är viktiga för Västerbottens utveckling, ska bli verklighet. 
 
Nationell plan för transportinfrastruktur som Riksdagen beslutar om, är Region Västerbotten med och påverkar. Regionen samarbetar mycket med Trafikverket för att den nationella planen och Länstransportplanen ska genomföras på ett effektivt sätt. 
 
Ibland initierar, driver och deltar Region Västerbotten i tidsbegränsade projekt inom infrastruktur, kollektivtrafik och mobilitet. Projekt är ofta viktiga för att kunna uppnå Västerbottens politiskt beslutade mål.  
Maud Ericson Strateg Infrastruktur
E-post
maud.ericson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-664 57 74
Karolina Filipsson Strateg Kollektivtrafik
E-post
karolina.filipsson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-300 86 23
Bild på Karolina Filipsson
Jonas Lundström Verksamhetschef Näringsliv och Samhällsbyggnad, Myndighetschef regionala kollektivtrafikmyndigheten
E-post
jonas.lundstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-549 33 38

Nyheter från Infrastruktur och kollektivtrafik Prenumera på nyheter