Ansök om regionala projektmedel

Här får du information om hur du går tillväga för att ansöka om medfinansiering till ett nytt planerat projekt.

Ansökningsomgångar innebär att det endast går att lämna in ansökningar under angivna datum, och att det är tekniskt omöjligt att inkomma med sena ansökningar.

Ansökningsomgångarna är kopplade till den regionala utvecklingsnämndens (RUN) sammanträden där beslut om stöd fattas.

Närmaste datum för ansökningsomgångar och beslutsmöten finns i tabellen nedan (inklusive pågående omgång).

Viktigt! För den pågående omgången som öppnade den 7 oktober 2020 får projekt påbörjas tidigast den 1 januari 2021.

För sökanden som vill söka tillväxtmedel till "mindre projekt" finns en särskild ansökningsomgång med just detta namn, som alltid är öppen. Genom den ansökningsomgången kan max 500 000 kr och högst 50 % av ett projekts kostnader sökas i regionala projektmedel. Region Västerbotten har en ambition att sådana ansökningar, ifall de är kompletta, ska beslutas inom högst 6 veckor.

OBS! Ansökningar från Region Västerbotten kan inte lämnas via ansökningsomgång ”Mindre projekt”.

Vår ansökningstjänst hittar du via webbadressen minansokan.se där du ska göra en komplett ansökan inklusive att skicka med obligatoriska bilagor. Lista på obligatoriska bilagor finns längre ned på den här webbsidan.

_______________
*Preliminärt datum

Det är viktigt att alla projekt som Region Västerbotten medfinansierar är jämställdhetsintegrerade, vilket ska framgå i er projektbeskrivning. Det är även viktigt att projektet bidrar till hållbar regional tillväxt och överensstämmer med den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Hänvisa i er ansökan till hur projektet överensstämmer med intentionerna i RUS. Råd kring ditt planerade projekt och ansökan om projektmedel finns att läsa i vår projekthandbok.

Region Västerbottens projekthandbok

Ansökan görs via www.minansokan.se. Lite längre ned på den här sidan finns info om vilka bilagor som är obligatoriska att skicka in i samband med er ansökan. Det finns även stödjande dokument och hjälpmedel för er ansökan på sidan "Mallar och dokument".

Hur mycket kan ett projekt söka?

Region Västerbotten kan medfinansiera projekt med allra högst 50 % av ett projekts kostnader. Sökt budget ska anges i svenska kronor (SEK).

Följande tre bilagor är obligatoriska vid ansökan:

1. Specificerad budget.
En specificerad budget godkänns om den innehåller en tydlig bild över vad kostnaderna innefattar exempelvis:

Personal: Vilka olika slags tjänster/funktioner?
Externa tjänster: Vilka olika slags konsulttjänster samt tillhörande timkostnad och antal timmar?
Resor och logi: Destinationer, antal och uppskattat pris?
Investeringar, utrustning, materiel och externa lokaler: Vad behövs i projektet, hur många sammankomster behöver externa lokaler samt prisuppskattning?

2. Missiv

  • Mall för missiv - för underskrift av behörig person att representera er organisation (ifall inte redan inskickad)

3. Riskanalys