Digital checklista inför operation underlättar arbetet

Personalen på Skellefteå lasarett arbetar med digitala checklistor inför operation. Arbetssättet ersätter en handfull dokument och checklistor i pappersformat.

Idag arbetar personalen på Skellefteå lasarett med digitala checklistor inför operation. Det nya arbetssättet har ersatt en handfull olika dokument och checklistor i pappersformat. Snart kommer de digitala checklistorna till resten av regionens sjukhus och enligt en utförd utvärdering är det digitala arbetssättet mycket uppskattat av de som använder det idag.

Det förändrade arbetssättet med digitala checklistor innebär bland annat en enklare överlämning mellan vårdpersonal. Den har ersatt lokala checklistor i pappersform vilket gör att all information finns samlad på ett och samma ställe. Dessutom inkluderas gemensam rutin för premedicinering vilket tagits väl emot.

– Patienternas flytt från vårdavdelning till operationsavdelning är förenklad och förbättrad. Det behövs numera ingen muntlig överrapportering utan alla professioner inom vårdkedjan kommer åt checklistan vilket betyder att vi fått en effektivisering för personalen och en smidigare rutin för våra patienter, berättar Frida Lundmark som jobbar som vårdutvecklare på kirurgcentrum vid Skellefteå lasarett.

Inom kort börjar införandet Rörelseorganens centrum på Norrlands universitetssjukhus, ambitionen är sedan att den digitala checklistan finns i hela regionen.

– Den här typen av standardiserade och strukturerade arbetssätt blir vanligare och vanligare inom regionen och är ett bra exempel på hur vi genom gemensamt framtagna rutiner kan arbeta patientsäkert och mer enhetligt inom Region Västerbotten, säger Carl-Magnus Renström, digital transformationsledare inom Region Västerbotten.

– Den digitala checklistan visar också på vikten av att nödvändigt utvecklingsarbete inte avstannar i väntan på FVIS, framtidens vårdinformationsstöd.

Gemensamma arbetssätt och standardiseringar

– Med denna nya rutin kring premedicinering ligger förhoppningarna för en länsgemensam rutin och standardiserad checklista. Den ska kunna användas på alla vårdenheter och utifrån vad patienten ska operera justeras checklistan automatiskt efter vad som är relevant för just den patienten, berättar Frida Lundmark.

Önskemålet om en enhetlig checklista kom från vårdverksamheterna själva och när PIN-förvaltningen beslutat att genomföra aktiviteten drog förberedelsearbetet igång med en workshop. Nästa steg var att en mindre arbetsgrupp med representanter från olika kliniker fick ta fram ett första förslag på innehållet i den digitala checklistan. Därefter började en testperiod i de opererande verksamheterna i Skellefteå och i samverkan med PIN förvaltningen infördes justeringar behov av anpassningar inkrementellt med korta ledtider.

Efter testperioden, under våren 2019, utvärderades checklistan och har sedan dess blivit ett permanent arbetsverktyg i Skellefteå. Under förarbetet och testperioden har kirurgkliniken, Rörelseorganens centrum, kvinnokliniken och operationsavdelningen varit med.

– Här i Skellefteå har det gått jättebra i arbetet – personalen är på tå och är intresserade av utveckling och förändringsarbeten, vilket gör mitt arbete mycket roligare, säger en glad Frida Lundmark.

Löpande utveckling

Checklistan utvecklas löpande för att möta vårdens behov och är ett av många arbeten inom regionen som innebär standardiserade arbetssätt.

– En framgångsfaktor är att införandet har skett verksamhetsnära och de som tagit fram lösningen har mycket goda kunskaper om enheternas patientflöden. I förlängningen är standardiserad dokumentation en förutsättning för att vi ska kunna samla in data till bland annat kvalitetsregister, säger Carl-Magnus Renström.

Inför införandet av Framtidens vårdinformationsstöd jobbar Västerbotten tillsammans med de andra Sussa regionerna tillsammans med leverantören för att skapa det vårdinformationsstöd Region Västerbotten ska använda längre fram.

Att jobba på samma sätt, genomföra standardiseringar och ha en strukturerad journal är ledord i det arbetet för att förenkla patientens resa och för olika vårdgivare att göra ett systematiskt arbete och undvika dubbeldokumentation.

– Vi jobbar idag med flera olika delar och processer där vi blir mer och mer digitala och standardiserade. Förutom de uppenbara förbättringar det arbetet medför kan vi också se det som att vi förbereder oss inför införandet av FVIS, avslutar Frida Lundmark.

Tillbaka till nyhetslistan