Effektiv metod för att komma tillbaka till arbetet

Genom metodstödet ADA+ kan sjukskrivna få stöd att komma tillbaka till arbetet. En rehabiliteringskoordinator samordnar kontakten mellan medarbetare och chef, som också får verktyg att gå vidare med rehabiliteringsprocessen. – Ett femtiotal personer med utmattningssyndrom har deltagit i metoden och över 90 procent var tillbaka i arbete på hel- eller deltid vid uppföljning efter ett år, säger Therese Eskilsson, lektor, forskare och sjukgymnast.

ADA

Therese Eskilssons kliniskt patientnära forskning, i nära samarbete med stressrehabiliteringen, Region Västerbotten, har de senaste åren handlat om rehabilitering vid stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom.

Therese Eskilsson

Underlättar och stöttar

Bland annat har Therese Eskilsson och forskare vid Umeå universitet samt kliniskt verksamma vid Region Västerbotten arbetat fram strukturerade metoder som både underlättar för medarbetare att komma tillbaka i arbete efter sjukskrivning samt stöttar chefer i kontakten med sina medarbetare vid ohälsa.

Tanken med ADA+, Arbetsplatsdialog vid arbetsåtergång, är att den sjukskrivne får stöd av en rehabiliteringskoordinator som hjälper till med dialogen mellan arbetsgivare och medarbetare genom enskilda och gemensamma samtal.

På samma nivå

Chefen vill göra rätt i kontakten, men saknar ofta kunskap om hur hen ska gå tillväga.

– Både den sjukskrivne och chefen uppskattade kontakten med rehabiliteringskoordinatorn och upplevde att de i dialogsamtalet hamnade på en jämlik nivå, säger Therese Eskilsson.

I metodstödet beskrivs hur ett dialogsamtal kan gå till och hur chef och medarbetare tillsammans kan diskutera olika lösningar för att komma tillbaka till arbetet.

– Samtalen ska leda till en konkret skriftlig plan hur man kan anpassa arbetet och arbetsplatsen, säger Therese Eskilsson.

Kognitiv guide

Den sjukskrivne med utmattningssyndrom har ofta svårt med både minne och koncentration. Även här kan metodstödet vara till hjälp.

– En guide för kognitiv ergonomi har tagits fram som beskriver hur arbetsuppgifter och arbetsmiljön kan utformas på ett sätt som avlastar hjärnan, säger Therese Eskilsson.

Ett nytt metodstöd som tagits fram är AD-A, Arbetsplatsdialog för arbetsgivare, och riktar sig till chefer. Metoden ger chefer kunskap om hur de kan se tidiga tecken på ohälsa och förhålla sig till det.

– Det är viktigt att våga fråga om man ser att en medarbetare inte mår bra, förklarar Therese Eskilsson. Även att ställa frågor om hur det ser ut utanför jobbet, om det behövs stöd när det gäller levnadsvanor och om personen är trygg i nära relationer. Hela livssituationen är av betydelse.

Kunskap till arbetsplatserna

Therese Eskilsson och hennes kollegor har de senaste åren, utifrån metodstödet ADA+, utbildat rehabiliteringskoordinatorer i Västra Götalandsregionen samt Region Västernorrland och Västerbotten, och även för företagshälsovård i hela norra Regionen.

– För att implementera metoden ADA+ på ett bra sätt inom hälso- och sjukvård tror jag att frågan behöver lyftas till en högre beslutsnivå, säger hon.

– Just nu är vi i startgroparna för att utvärdera vårt nya metodstöd AD-A, för att se om sjukfrånvaro kan förhindras genom att agera tidigt.

Tillbaka till nyhetslistan